1. Informacje ogólne
  Cele:
  • podniesienie rangi pracy dydaktycznej
  • zapewnienie wysokiego poziomu kadry nauczającej i jej rozwoju
  • nowoczesność programów kształcenia i ich dostosowanie do potrzeb i wymagań rynku pracy
  • przestrzeganie wymagań Polskich Ram Kwalifikacji dla danego kierunku i poziomu studiów
  • wprowadzenie mechanizmów kontrolnych zapewniających wysoką jakość kształcenia.
  System ma charakter samooceny, obejmuje procedury wewnętrzne i uwzględnia następujące obszary działania:
  • strukturę studiów
  • plany studiów
  • programy kształcenia
  • kadrę nauczającą
  • administracyjną obsługę studentów
  • warunki odbywania zajęć dydaktycznych
  • ocenę działania Systemu.
 2. Skład osobowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia WE PCZ w kadencji 2016-2020
  • dr hab. inż. Sławomir Gryś – Przewodniczący
  • dr bab. inż. Mariusz Najgebauer, prof. PCz
  • dr hab. inż. Paweł Jabłoński, prof. PCz
  • dr hab. inż. Tomasz Kulej, prof. PCz
  • Wojciech Dziubałtowski – przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  • mgr inż. Agnieszka Piekarska – przedstawiciel doktorantów
 3. Dokumenty
 4. Wyniki ankietyzacji

  Kryteria oceny:

  Tabela 4.1. Zestawienie wyników studenckiej ankiety dotyczącej realizacji procesu dydaktycznego za rok akademicki 2017/2018 (nowy wzór ankiety)

  L.p. Oceniana kwestia Ocena średnia 2017/2018
  1 Postawa wobec studentów 4,75
  2 Organizacja procesu dydaktycznego – cele kształcenia (efekty do osiągnięcia przez studenta, kryteria wymagań i warunki zaliczenia przedmiotu) 4,73
  3 Organizacja procesu dydaktycznego – sposób prowadzenia (zrozumiałość, uporządkowanie, motywowanie) 4,58
  4 Organizacja procesu dydaktycznego – punktualność, systematyczność 4,76
  5 Procedura oceniania 4,78
  Średnia ocena realizacji procesu dydaktycznego 4,72

  Liczba ankiet w stosunku do liczby studentów: 981/760 (niektórzy studenci oceniali kilka zajęć)
  Liczba ocenionych pracowników: 69

  Tabela 4.2a. Zestawienie wyników oceny całego toku studiów odbytych w Politechnice Częstochowskiej za rok akademicki 2017/2018 i 2016/2017

  Lp. Oceniana kwestia Ocena średnia 2017/2018 Ocena średnia 2016/2017
  1 Oferta edukacyjna Politechniki, w tym jej atrakcyjność 4,64 4,43
  2 Wiedza nabyta w trakcie trwania studiów 4,41 4,40
  3 Umiejętności praktyczne wyniesione z odbytych studiów 4,20 4,29
  4 Możliwości rozwoju stwarzane przez uczelnię, np. poprzez uczestnictwo w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych itp. 4,18 4,18
  5 Program kształcenia - liczba przedmiotów oraz ich rodzaje 4,32 4,43
  6 Rozkład zajęć w czasie 4,35 4,34
  7 Umiejętności dydaktyczne nauczycieli akademickich 4,73 4,66
  8 Poziom merytoryczny zajęć dydaktycznych 4,54 4,50
  9 Wymagania stawiane studentom przez nauczycieli (wysokie, niskie?) 4,19 4,19
  10 Egzaminy sesyjne oraz ich przebieg 4,54 4,57
  11 Przydatność odbytych praktyk studenckich 4,34 4,10
  12 Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie sporządzania pracy dyplomowej 4,73 4,66
  13 Wysokość czesnego (w przypadku studiów płatnych) 4,37 4,15
  14 Oferta stypendialna Politechniki Częstochowskiej 4,28 4,16
  15 Zagospodarowanie czasu wolnego studentów przez uczelnię, np. organizowanie wycieczek, imprez plenerowych, koncertów 4,04 4,12
  16 Infrastruktura dydaktyczna Politechniki oraz jej wyposażenie (sale wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoryjne) 4,30 4,35
  17 Przystosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 4,04 4,02
  18 Czystość i porządek w miejscu studiowania 4,45 4,44
  19 Funkcjonowanie dziekanatów 4,30 4,46
  20 Zbiory bibliotek uczelnianych 4,48 4,38
  21 Działalność bibliotek uczelnianych 4,46 4,56
  22 Uczelniane punkty gastronomiczne oraz ich oferta 4,71 4,60
  23 Uczelniane sklepiki i punkty usługowe, np. kserograficzne 4,37 4,45
  24 Warunki mieszkaniowe w domu studenckim (jeżeli byłaś/eś w nim zakwaterowany) 4,32 4,09
  25 Uczelniane parkingi - liczba i dostępność miejsc 4,21 3,94
  26 Możliwości uzyskania atrakcyjnej pracy po ukończeniu Politechniki Częstochowskiej 4,36 4,33
  27 Wizerunek Politechniki Częstochowskiej w Twoim środowisku (wśród znajomych, rodziny) 4,43 4,28
  Średnia ocena całego toku studiów 4,38 4,34

  Tabela 4.2b. Zestawienie wyników oceny całego toku studiów odbytych w Politechnice Częstochowskiej za rok akademicki 2017/2018 (nowa ankieta)

  Lp. Oceniana kwestia Ocena średnia 2017/2018
  2 Ocena atrakcyjności oferty edukacyjnej PCz w zakresie: 4,52
  2a możliwość pozyskania odpowiedniej pracy 4,55
  2b pozyskania kwalifikacji/umiejętności zawodowych 4,50
  2c indywidualnego rozwoju/kariery zawodowej 4,52
  3 Ocena jakości kształcenia w zakresie: 4,46
  3a zdobycia teoretycznej wiedzy podczas studiów 4,59
  3b atrakcyjnych programów nauczania 4,44
  3c umiejętności praktycznych wyniesionych ze studiów 4,55
  3d programu praktyk studenckich 4,45
  3e poziomu trudności zajęć dydaktycznych 4,39
  3f zajęć/szkoleń przygotowujących do poruszania się po rynku pracy 4,41
  3g uzyskania kompetencji zawodowych i społecznych wymaganych przez rynek pracy 4,41
  3h poziomu wymagań stawianych przez kadrę dydaktyczną 4,45
  4 Ocena działalności Uczelni w zakresie: 4,45
  4a możliwości działania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych 4,53
  4b zagospodarowania czasu wolnego studentów 4,47
  4c organizacji seminariów, konferencji, spotkań z ludźmi biznesu 4,55
  4d organizacji tarów pracy i spotkań z pracodawcami 4,41
  4e organizacji szkoleń dotyczących rynku pracy 4,45
  4f pomocy w założeniu i prowadzeniu firmy 4,32
  4g działalności Biura Karier 4,40
  5 Ocena organizacji Uczelni w zakresie: 4,61
  5a funkcjonowania dziekanatu 4,44
  5b dostępności i jakości zbiorów bibliotecznych 4,74
  5c planowani zajęć 4,53
  5d konsultacji i kontaktów w wykładowcami 4,79
  5e oferty stypendialnej Uczelni 4,55
  5f pomocy osobom niepełnosprawnym 4,62
  6 Ocena bazy, infrastruktury oraz usług oferowanych przez Uczelnię w zakresie: 4,60
  6a baza dydaktyczna (wyposażenie sal, auli, pracowni, laboratoriów) 4,59
  6b ofert uczelnianych punktów gastronomicznych 4,77
  6c oferta uczelnianych sklepów i punktów kserograficznych 4,50
  6d oferta kulturalna (np. DKF) 4,48
  6e możliwość zakwaterowania w domu studenckim 4,67
  7 W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) z faktu ukończenia: 4,71
  7a Politechniki Częstochowskiej 4,53
  7b Wydziału 4,79
  7c Kierunku 4,79
  Średnia ocena całego toku studiów 4,54

  Tabela 4.3. Zestawienie wyników oceny pracy dziekanatu studiów stacjonarnych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2017/2018 i 2016/2017

  Lp. Pytania dotyczące pracy dziekanatu Ocena średnia 2017/2018 Ocena średnia 2016/2017
  1 Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie? 3,51 3,63
  2 Czy pracownicy Dziekanatu przestrzegają godzin urzędowania (punktualność otwierania)? 3,99 4,07
  3 Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny? 3,78 3,24
  4 Czy uzyskujesz potrzebne (pełne i wiarygodne) informacje w dziekanacie? 4,57 3,48
  5 Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom? 3,63 3,16
  6 Czy uważasz, że praca dziekanatu uległa poprawie w ciągu ostatniego roku? 3,63 ---
  Średnia ocena pracy dziekanatu 3,85 3,62

  Liczba ankiet: 45
  Liczba ankiet w stosunku do liczby studentów: 45/412 11 %
  Udział procentowy odpowiedzi NIE (pytanie 7): 40/45 89 %
  Udział procentowy odpowiedzi NIE (pytanie 8): 5/45 11 %

  Tabela 4.4. Zestawienie wyników oceny pracy dziekanatu studiów niestacjonarnych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2017/2018 i 2016/2017

  Lp. Pytania dotyczące pracy dziekanatu Ocena średnia 2017/2018 Ocena średnia 2016/2017
  1 Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie? 3,76 3,73
  2 Czy pracownicy Dziekanatu przestrzegają godzin urzędowania (punktualność otwierania)? 4,39 4,67
  3 Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny? 4,63 4,71
  4 Czy uzyskujesz potrzebne (pełne i wiarygodne) informacje w dziekanacie? 4,42 4,65
  5 Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom? 4,24 4,56
  >6 Czy uważasz, że praca dziekanatu uległa poprawie w ciągu ostatniego roku? 3,97 ---
  Średnia ocena pracy dziekanatu 4,24 4,50

  Liczba ankiet: 19
  Liczba ankiet w stosunku do liczby studentów: 19/348 5 %
  Udział procentowy odpowiedzi NIE (pytanie 7): 19/19 100 %
  Udział procentowy odpowiedzi NIE (pytanie 8): 0 %

  Tabela 4.5. Zestawienie wyników oceny zajęć (hospitacji pracowników) za rok akademicki 2017/2018 i 2016/2017

  L.p. Oceniany obszar Ocena średnia 2017/2018 Ocena średnia 2016/2017
  1. Realizacja założonych efektów kształcenia 4,81 4,76
  1a. Wiedza 4,78 4,81
  1b. Umiejętności 4,83 4,86
  1c. Kompetencje społeczne 4,81 4,59
  2. Ocena przygotowania prowadzącego do zajęć i ich merytoryczna poprawność 4,94 4,94
  3. Ocena strategii realizowanych zajęć dydaktycznych 4,78 4,74
  3a. Dobór optymalnych metod i technik nauczania 4,74 4,81
  3b. Właściwe wykorzystanie środków i materiałów dydaktycznych 4,68 4,66
  3c. Optymalny dobór form pracy studentów 4,76 4,57
  3d. Optymalne wykorzystanie czasu zajęć 4,87 4,90
  3e. Umiejętność nawiązania kontaktu ze studentami i ich aktywizacja 4,79 4,72
  3f. Właściwa kontrola i ocena pracy studentów 4,85 4,82
  4. Osobowość nauczycielska 4,76 4,83
  5. Ocena formalna zajęć 4,96 4,96
  6. Ogólna ocena hospitowanych zajęć 4,92 4,86
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.