• KITYK Iwan, HALYAN V. V., KEVSHYN A. H., IVASHCHENKO I. A., OLEKSEYUK I.D., LEBED O. O., LAKSHMINARAYANA Gandham, PIASECKI Michał: (Ga54.59In44.66Er0.75)2S300 Single Crystal: Novel Material for Detection of γ-radiation by Photoinduced Nonlinear Optical Method. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol.28 Iss.19, 2017, s. 14097-14102;
 • JASTRZĘBSKI Radosław, CHWASTEK Krzysztof, BIONDIC I., MILICEVIC K.: A Comparison of Different Estimation Methods for Hysteresis Modelling. Acta Physica Polonica A, Vol.131, nr 5, 2017, s. 1228-1231;
 • KRYMUS A. S., KITYK Iwan, DEMCHENKO P., PARASYUK Oleg V., MYRONCHUK Galina Leonidivna, KHYZHUN Oleg Y., PIASECKI Michał: AgGaSiSe4: Growth, Crystal and Band Electronic Structure, Optoelectronic and Piezoelectric Properties. Materials Research Bulletin, Vol.95, 2017, s. 177-184;
 • GĄSIORSKI Aleksander, POSYŁEK Zdzisław, WRÓBEL Marek: Aktywny korektor współczynnika mocy PFC w układach jednofazowych z prostownikiem dwupołówkowym. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 1, 2017, s. 149-152;
 • POPENDA Andrzej, NOWAK Marcjan: Analiza drgań giętnych wału z wykorzystaniem modelu polowo-obwodowego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 205-206;
 • PIĄTEK Mateusz, MARCINIAK Lubomir: Analiza możliwości wykorzystania wyższych harmonicznych w zabezpieczeniach ziemnozwarciowych. nr 54, 2017, s. 171-174;
 • FILIPIAK Jerzy, KOSTRZEWA Sebastian: Analiza parametrów czujników przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową do zastosowań w telemetrii błotnej. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 1, 2017, s. 141-144;
 • MATUSZCZYK Paweł, POPŁAWSKI Tomasz, FLASZA Janusz: Analiza parametrów elektrycznych systemów fotowoltaicznych różnych typów w warunkach rzeczywistych. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 1, 2017, s. 169-172;
 • SOBOTA Rafał, SOWIŃSKI Janusz: Analiza pomiarów termoluminescencji izolatorów porcelanowych średniego napięcia. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 4, 2017, s. 104-108;
 • KURKOWSKI Marek, FIOŁKA Krzysztof, MIROWSKI Jarosław, POPŁAWSKI Tomasz, PASKO Marian, BIAŁOŃ Tadeusz: Analiza zmian wartości współczynnika THDI w instalacjach oświetleniowych budynku przemysłowego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 144-145;
 • NAJGEBAUER Mariusz, JAKUBAS Adam, SZCZYGŁOWSKI Jan: Analysis of Magnetic Losses in Fe-Polymer Composites. Praga: Czech Technical University in Prague, 2017, s. 78-79;
 • PLUTA Wojciech: Angular and Frequency Behaviour of Some Properties of Electrical Steel Sheets. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 7, 2017, s. 22-26;
 • ŻUREK Stanisław, BOROWIK Piotr, CHWASTEK Krzysztof: Anizotropia stratności wybranych blach elektrotechnicznych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 282-286;
 • OLESIAK Krzysztof: Application of Fuzzy Logic Toolbox for Modelling Fuzzy Logic Controllers. Society. Integration. Education = Sabiedriba. Integracija. Izglitiba, Vol.3, 2017, s. 539-546;
 • CHUDZIK Stanisław: Applying Infrared Measurements in a Measuring System for Determining Thermal Parameters of Thermal Insulation Materials. Infrared Physics & Technology, Vol.81, 2017, s. 296-304;
 • DUDEK Grzegorz: Artificial Immune System with Local Feature Selection for Short-Term Load Forecasting. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol.21 Iss.1, 2017, s. 116-130;
 • NOGA Henryk, OLSZEWSKA Dominika, PTAK Paweł, PRAUZNER Tomasz, MIGO Piotr: Badanie i symulacja oddziaływania zmiennego pola elektromagnetycznego na rozwój mikroorganizmów. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 180-182;
 • BAMBYNEK Damian, JAKUBAS Adam, JABŁOŃSKI Paweł: Badanie możliwości ekranowania pola elektromagnetycznego przez wybrane kompozyty polimerowe. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 1, 2017, s. 121-124;
 • PIASECKI Michał, BRIK M.G., BARCHIY I. E., OŹGA Katarzyna, KITYK Iwan, EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., MALAKHOVSKAYA T. A., LAKSHMINARAYANA Gandham: Band Structure, Electronic and Optical Features of Tl4SnX3 (X = S, Te) Ternary Compounds for Optoelectronic Applications. Journal of Alloys and Compounds, Vol.710, 2017, s. 600-607;
 • KOLCUN Michal, KORNATKA Mirosław, GAWLAK Anna, CONKA Zsolt: Benchmarking the Reliability of Medium-Voltage Lines. Journal of Electrical Engineering-Elektrotechnicky Casopis, Vol.68, nr 3, 2017, s. 212-215;
 • JAKUBIEC Beata: Bezprzewodowy system ładowania akumulatorów pojazdów o napędzie elektrycznym. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 105-106;
 • SOKALSKI Krzysztof, ŚLUSAREK Barbara, PRZYBYLSKI Marek: Bi-criteria Optimization in Designing Magnetic Composites. Advanced Materials Letters, Vol.8, 2017;
 • MAJCHROWSKI A., CHRUNIK M., RUDYSH M. Ya., PIASECKI Michał, OŹGA Katarzyna, LAKSHMINARAYANA Gandham, KITYK Iwan: Bi3TeBO9: Electronic Structure, Optical Properties and Photoinduced Phenomena. Journal of Materials Science, 2017;
 • SEDDIK T., UGUR G., SOYALP F., KHENATA R., PRAKASH Deo, KITYK Iwan, AYEZ KHAN Saleem, BOUHEMADOU A., BIN-OMRAN S., RAI D. P., VERMA K. D.: Computational Investigations on Band Structure and Electronic Features of Chromium-Based Carbides and Nitride Cr3PX (X = C and N) Through the FP-APW+LO Approach. Superlattices and Microstructures, Vol.109, 2017, s. 1-12;
 • DUDEK Grzegorz, SZKUTNIK Jerzy: Daily Load Curves in Distribution Networks - Analysis of Diversity and Outlier Detection. (w:) 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (red.) RUSEK Stanislav, GONO Radomir New York: IEEE, 2017, s. 91-95;
 • GAO Wu, QIN Guangjiong, LIU Jialei, FEDORCHUK A., OŹGA Katarzyna, KITYK Iwan: Design and Preparation of Novel Diels-Alder Crosslinking Polymer and its Application in NLO Materials. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol.28 Iss.12, 2017, s. 8480-8486;
 • MARCINIAK Lubomir, PIĄTEK Mateusz: Detection of High Resistance Earth Faults in Medium Voltage Networks Using Higher Harmonics. (w:) 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (red.) RUSEK Stanislav, GONO Radomir New York: IEEE, 2017, s. 467-471;
 • REBEN Manuela, SAYED YOUSEF El., PIASECKI Michał, ALBASSAM A.A., EL-NAGGAR A.M., LAKSHMINARAYANA Gandham, KITYK Iwan, GRELOWSKA Iwona: Different Modifier Oxides Effect on the Photoluminescence and Photoinduced Piezooptics of Er3+-doped Fluorotellurite Glasses. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol.28 Iss.12, 2017, s. 8969-8975;
 • KORNATKA Mirosław: Distribution of SAIDI and SAIFI Indices and the Saturation of the MV Network with Remotely Controlled Switches. (w:) 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (red.) RUSEK Stanislav, GONO Radomir New York: IEEE, 2017, s. 472-475;
 • NIZIOŁ Jacek, FIEDOR Joanna, PAGACZ Joanna, HEBDA Edyta, MARZEC Monika, GONDEK Ewa, KITYK Iwan: DNA-hexadecyltrimethyl Ammonium Chloride Complex with Enhanced Thermostability as Promising Electronic and Optoelectronic Material. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol.28 Iss.1, 2017, s. 259-268;
 • SZEWCZYK Krzysztof, WALASEK Tomasz, MORYŃ-KUCHARCZYK Elżbieta, WIĘCKOWSKI Wojciech: Dynamic Diagnostics of Ferromagnetic Materials on the Basis of the Phenomenon of Voltage Transformation. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 1, 2017, s. 217-220;
 • KURKOWSKI Marek, POPŁAWSKI Tomasz, CIEŚLAK Paweł: Efektywność energetyczna instalacji oświetleniowych z układami sterowania. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 1, 2017, s. 165-168;
 • SZCZYGŁOWSKI Jan: Effect of Material Structure on the Formalism of the Bertotti Magnetizing Model. Praga: Czech Technical University in Prague, 2017, s. 26;
 • HALYAN V. V., KITYK Iwan, KEVSHYN A. H., IVASHCHENKO I. A., LAKSHMINARAYANA Gandham, SHEVCHUK M.V., FEDORCHUK A., PIASECKI Michał: Effect of Temperature on the Structure and Luminescence Properties of Ag0.05Ga0.05Ge0.95S2-Er2S3 Glasses. Journal of Luminescence, Vol.181, 2017, s. 315-320;
 • FLASZA Janusz, MATUSZCZYK Paweł: Elektromobilność w Polsce, a systemy OZE. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 78-79;
 • SEMENOV A.S., SKORIK S. N., JĘDRYKA Jarosław, OŹGA Katarzyna, KITYK Iwan: Enhancement of Second Harmonic Generation in Nanocrystalline SiC Films Based Natural Microcavities. Optical Materials, Vol.63, 2017, s. 122-127;
 • DUDEK Grzegorz: Ensembles of General Regression Neural Networks for Short-Term Electricity Demand Forecasting. (w:) 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (red.) RUSEK Stanislav, GONO Radomir New York: IEEE, 2017, s. 306-310;
 • SAWICKI Antoni: Etos inżyniera we współczesnym społeczeństwie. Cz.2. Wpływ przemian historycznych na promowanie etosu inżyniera = Engineer Ethos in Modern Society. Part 2. The Influence of Historical Changes on Promotion of Engineer Ethos. Śląskie Wiadomości Elektryczne = Silesian Electrical Journal, R.24, nr 4 (133), 2017, s. 19-25;
 • SAYYED M. I., LAKSHMINARAYANA Gandham, KITYK Iwan, MAHDI M.A.: Evaluation of Shielding Parameters for Heavy Metal Fluoride Based Tellurite-Rich Glasses for Gamma Ray Shielding Applications. Radiation Physics and Chemistry, Vol.139, 2017, s. 33-39;
 • SOWIŃSKI Janusz, SZYDŁOWSKI Mateusz: Forecast of Electricity Supply Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System. (w:) 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (red.) RUSEK Stanislav, GONO Radomir New York: IEEE, 2017, s. 618-622;
 • PYDYCH Tadeusz, SZYDŁOWSKI Mateusz, SOWIŃSKI Janusz: Forecast of Power Generation and Heat Production from Renewable Energy Sources. E3S Web of Conferences, Vol.14, 2017;
 • NAJGEBAUER Mariusz: Fractional Scaling of Magnetic Coercivity in Electrical Steels. Acta Physica Polonica A, Vol.131, nr 4, 2017, s. 633-635;
 • LASKOWSKA Magdalena, KITYK Iwan, DULSKI Mateusz, JĘDRYKA Jarosław, WOJCIECHOWSKI Artur, JELONKIEWICZ Jerzy, WOJTYNIAK Marcin, LASKOWSKI Łukasz: Functionalized Mesoporous Silica Thin Films as a Tunable Nonlinear Optical Material. Nanoscale, Vol.9 Iss.33, 2017, s. 12110-12123;
 • ANDRUSHCHAK Anatoliy, BURYY Oleh A., ANDRUSHCHAK Nazariy A., HOTRA Zenon, SUSHYNSKYI Orest, SINGH Ghanshyam, JANYANI Vijay, KITYK Iwan: General Method of Extreme Surfaces for Geometry Optimization of the Linear Electro-Optic Effect on an Example of LiNbO3:MgO Crystals. Applied Optics, Vol.56 Iss.22, 2017, s. 6255-6262;
 • MARCINIAK Lubomir, PIĄTEK Mateusz: Identification of High-Resistance Earth Faults in Medium Voltage Networks Using Higher Harmonics = Identyfikacja zwarć doziemnych wysokorezystancyjnych w sieciach średnich napięć z wykorzystaniem wyższych harmonicznych. Acta Energetica, nr 1 (30), 2017, s. 50-57;
 • GAWLAK Anna: Impact of Microgeneration in a Low-Voltage Network on the Quality Parameters of Electrical Energy. (w:) 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (red.) RUSEK Stanislav, GONO Radomir New York: IEEE, 2017, s. 43-46;
 • POPŁAWSKI Tomasz, WEŻGOWIEC Monika: Implementacja informatyczna modelu trendu pełzającego do prognozowania mocy farm wiatrowych. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 2, 2017, s. 246-249;
 • JAKUBAS Adam, NAJGEBAUER Mariusz: Influence of Manufacturing Parameters of the MPC Cores on Their Magnetic Parameters. Praga: Czech Technical University in Prague, 2017, s. 76-77;
 • LAKSHMINARAYANA Gandham, BAKI S.O., KAKY Kawa M., SAYYED M. I., TEKIN H. O., LIRA A., KITYK Iwan, MAHDI M.A.: Investigation of Structural, Thermal Properties and Shielding Parameters for Multicomponent Borate Glasses for Gamma and Neutron Radiation Shielding Applications. Journal of Non-Crystalline Solids, Vol.471, 2017, s. 222-237;
 • SPOORTHI K., PRAMODINI S., KITYK Iwan, ABD-LEFDIL M., SEKKATI M., EL FAKIR A., RAO Ashok, SANJEEV Ganesh, POORNESH P.: Investigations on Nonlinear Optical Properties of Electron Beam Treated Gd:ZnO Thin Films for Photonic Device Applications. Laser Physics, Vol.27, nr 6, 2017;
 • RUDYSH M. Ya., BRIK M.G., KHYZHUN Oleg Y., FEDORCHUK A.O., KITYK Iwan, SHCHEPANSKYI P. A., STADNYK V. Yo., LAKSHMINARAYANA Gandham, BREZVIN R. S., BĄK Z., PIASECKI Michał: Ionicity and Birefringence of α-LiNH4SO4 Crystals: ab initio DFT Study, X-ray spectroscopy Measurements. RSC Advances, Vol.7 Iss.12, 2017, s. 6889-6901;
 • GAWLAK Anna: Kierunki inwestowania a straty energii elektrycznej w sieci rozdzielczej. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 3, 2017, s. 40-43;
 • OLESIAK Krzysztof: Koncepcja komputerowego układu pomiarowego napędu z przemiennikiem częstotliwości. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 183-184;
 • ISKIERKA Iwona: Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez modelowanie i animacje 3D = Development Spatial Imagination Through Modeling and Animation 3D. Dydaktyka Informatyki, nr 12, 2017, s. 197-202;
 • PLUTA Wojciech, RYGAŁ Roman, SOIŃSKI Marian, LESZCZYŃSKI Jacek: Labview Based Testing System for the Aim of Construction of Energy Efficient Magnetic Cores. E3S Web of Conferences, Vol.14, 2017;
 • LAKSHMINARAYANA Gandham, TKACZYK S., EBOTHE J., EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., KITYK Iwan, MAHDI M.A.: Laser Operated PVA Polymer/(TeO2-(x))-ZnO-WO3-TiO2-Na2O (x = Bi2O3 or Pr2O3 mol %) Glass Composites. Journal of Non-Crystalline Solids, Vol.471, 2017, s. 146-150;
 • KITYK Iwan, YUKHYMCHUK V. O., FEDORCHUK A., HALYAN V. V., IVASHCHENKO I. A., OLEKSIEYUK I. D., SKORYK M. A., LAKSHMINARAYANA Gandham, EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., LEBED O. O., PIASECKI Michał: Laser Stimulated Piezo-Optics of γ-irradiated (Ga55In45)2S300 and (Ga54.59In44.66Er0.75)2S300 Single Crystals. Journal of Alloys and Compounds, Vol.722, 2017, s. 265-271;
 • KRAWCZYK Andrzej, KORZENIEWSKA Ewa: Life and Discoveries of Michael Faraday (to Commerate 150th Anniversary of His Death). Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 135-137;
 • GOZDUR R., LEBIODA M., NAJGEBAUER Mariusz: Magnetic Properties and Flux Distribution in the LaFeCoSi/FeCoV Hybrid Structure. Acta Physica Polonica A, Vol.131, nr 5, 2017, s. 1294-1297;
 • JAKUBAS Adam, GĘBARA Piotr, SEME Sebastijan, GNATOWSKI Adam, CHWASTEK Krzysztof: Magnetic Properties of SMC Cores Produced at a Low Compacting Temperature. Acta Physica Polonica A, Vol.131, nr 5, 2017, s. 1289-1293;
 • KRAWCZYK Andrzej, KORZENIEWSKA Ewa, ŁADA-TONDYRA Ewa: Magnetofosfeny - historia i współczesne implikacje. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 133-134;
 • POPENDA Andrzej: Mathematical Modelling of Real Transmission Shafts and Mechanical Connections with Clearances. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 1, 2017, s. 189-192;
 • DUDEK Grzegorz, PEŁKA Paweł: Medium-Term Electric Energy Demand Forecasting Using Nadaraya-Watson Estimator. (w:) 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (red.) RUSEK Stanislav, GONO Radomir New York: IEEE, 2017, s. 300-305;
 • JANICKI Marcin: Methods of Weather Variables Introduction into Short-Term Electric Load Forecasting Models - a Review. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 4, 2017, s. 70-73;
 • SAWICKI Antoni: Metoda całkowa wyznaczania parametrów modelu Mayra i uogólnionego modelu Mayra łuku elektrycznego wymuszanego w obwodzie za pomocą źródła prądu sinusoidalnego. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, R.61, nr 1, 2017, s. 49-55;
 • KALISZ-DEREŃ Anna, ADAMIEC Dariusz: Metody diagnostyki i oceny zagrożenia korozją w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną spalających biomasę. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 111-112;
 • PYDYCH Tadeusz, SOWIŃSKI Janusz: Model decyzyjny inwestora OZE w warunkach rynkowych. Rynek Energii, nr 3 (130), 2017, s. 32-36;
 • CHABAN Andriy, LIS Marek, KLATOW Karol, PATRO Marek, GASTOŁEK Andrzej: Model matematyczny układu energetycznego składającego się z transformatora mocy, linii długiej oraz obciążenia RLC. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 1, 2017, s. 133-136;
 • SAWICKI Antoni: Modele hybrydowe łuku elektrycznego z ulepszonymi charakterystykami dynamicznymi w szerokich zakresach zmian wartości prądu bipolarnego. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, R.61, nr 2, 2017, s. 40-42;
 • GRISHKEVICH Andrey: Modele symulacyjne do szacowania wskaźników niezawodności strukturalnej systemów elektroenergetycznych tworzone na bazie kart graficznych. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 3, 2017, s. 44-47;
 • GRISHKEVICH Andrey: Modele symulacyjne wykorzystujące empiryczne rozkłady statystyczne do szacowania wskaźników niezawodności strukturalnej systemów elektroenergetycznych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 96-97;
 • PRAUZNER Tomasz, PTAK Paweł: Modelowanie i symulacja działania czujnika indukcyjnego pola magnetycznego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 207-208;
 • CZABAN Andriy, LIS Marek, CHRZAN Marcin, SZAFRANIEC Andrzej, LEVONIUK Vitaliy: Modelowanie matematyczne procesów nieustalonych w sieciach zasilających o parametrach rozłożonych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 57-58;
 • CZABAN Andriy, LIS Marek, SZEWCZYK Krzysztof: Modelowanie matematyczne procesów nieustalonych w układzie napędowym dźwigu. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 59-60;
 • POPENDA Andrzej: Modelowanie silnika BLDC o różnych sposobach połączenia uzwojeń. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 201-202;
 • POPENDA Andrzej: Modelowanie silnika BLDC zasilanego przez różne układy przekształtnikowe. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 199-200;
 • POPENDA Andrzej: Modelowanie wielofazowego silnika BLDC. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 203-204;
 • ZHANG Maolin, QIN Guangjiong, LIU Jialei, ZHEN Zhen, FEDORCHUK A., LAKSHMINARAYANA Gandham, ALBASSAM A.A., EL-NAGGAR A.M., OŹGA Katarzyna, KITYK Iwan: Modification of Indole by Electron-Rich Atoms and Their Application in Novel Electron Donor Materials. Chemical Physics Letters, Vol.681, 2017, s. 105-109;
 • SWADOWSKI Maciej, ZYGOŃ Krzysztof, JĄDERKO Andrzej: Modułowa, dwukierunkowa przetwornica DC-DC o napięciu wejściowym pojedynczego ogniwa LI-Ion do zastosowania w napędzie elektrycznym. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 229- 231;
 • KLIKAR M., KITYK Iwan, KULWAS D., MIKYSEK T., PYTELA O., BURES F.: Multipodal Arrangement of Push-Pull Chromophores: a Fundamental Parameter Affecting Their Electronic and Optical Properties. New Journal of Chemistry, Vol.41 Iss.4, 2017, s. 1459-1472;
 • WRÓBEL Marek, MUDRYK Krzysztof, GĄSIORSKI Aleksander, POSYŁEK Zdzisław, DRÓŻDŻ Tomasz: Nakłady energetyczne podczas mielenia biomasy przygotowywanej do procesu peletowania. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 1, 2017, s. 229-232;
 • WRÓBEL Marek, MUDRYK Krzysztof, GĄSIORSKI Aleksander, POSYŁEK Zdzisław, DRÓŻDŻ Tomasz: Nakłady energetyczne procesu peletowania wybranych rodzajów biomasy. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 1, 2017, s. 233-236;
 • DUDEK Grzegorz, JANICKI Marcin: Nearest Neighbour Model with Weather Inputs for Pattern-based Electricity Demand Forecasting. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 3, 2017, s. 7-10;
 • JABŁOŃSKI Paweł, KUSIAK Dariusz, PIĄTEK Zygmunt, SZCZEGIELNIAK Tomasz: Nierównomierność obciążenia szynoprzewodów prostokątnych wybranych trójfazowych torów prądowych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 102-104;
 • SWADOWSKI Maciej, ZYGOŃ Krzysztof, JĄDERKO Andrzej: Niskonapięciowy prostownik synchroniczny z wykorzystaniem nowoczesnych tranzystorów GaN. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 1, 2017, s. 202-208;
 • NAGARAJA K. K., PRAMODINI S., POORNESH P., TELENKOV M. P., KITYK Iwan: Nonlinear Optical Properties of Polyaniline and Poly (o-toluidine) Composite Thin Films with Multi Walled Carbon Nano Tubes. Physica B: Condensed Matter, Vol.512, 2017, s. 45-53;
 • ZHOU Jian, LIU Jialei, WANG Min, HOU Wenjun, QIN Guangjiong, KITYK Iwan, FEDORCHUK A., ALBASSAM A.A., EL-NAGGAR A.M., ANDRUSHCHAK Anatoliy: Novel Poly(Aryl Ether Ketone) with Electro-Optic Chromophore Side Chains for Light Modulators. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2017;
 • POPENDA Andrzej: Obliczanie mocy biernej w modelach matematycznych maszyn elektrycznych prądu przemiennego. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 1, 2017, s. 193-196;
 • GAŁA Marek, JĄDERKO Andrzej: Ocena wpływu pracy systemu fotowoltaicznego z magazynem energii na jakość energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 80-82;
 • GAŁA Marek, JĄDERKO Andrzej: Ocena wpływu pracy turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu MEW-10 na jakość energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 83-84;
 • MATUSZCZYK Paweł: Oddziaływanie odnawialnych źródeł energii na środowisko. (w:) Wybrane zagrożenia dla środowiska – spojrzenie młodych naukowców (red.) PIETRAS Marcin, ROMANIK Elżbieta Kraków: CREATIVETIME, 2017, s. 26-33;
 • KORZENIEWSKA Ewa, MICHAŁOWSKA Joanna, KRAWCZYK Andrzej, JÓZWIK Jerzy: Odporność warstw metalicznych stosowanych w systemach tekstronicznych na deformacje mechaniczne. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 127-128;
 • LAKSHMINARAYANA Gandham, KAKY Kawa M., BAKI S.O., LIRA A., CALDINO U., KITYK Iwan, MAHDI M.A.: Optical Absorption, Luminescence, and Energy Transfer Processes Studies for Dy3+/Tb3+-Codoped Borate Glasses for Solid-State Lighting Applications. Optical Materials, Vol.72, 2017, s. 380-391;
 • MYRONCHUK Galina Leonidivna, LAKSHMINARAYANA Gandham, KITYK Iwan, KRYMUS A. S., PARASYUK Oleg V., RUDYSH M. Ya., SHCHEPANSKYI P. A., PIASECKI Michał: Optical Absorption, Piezoelectric Effect and Second Harmonic Generation Studies of Single Crystal AgGaGe3Se7.6Te0.4 Solid Solution. Applied Physics A: Materials Science and Processing, Vol.123, nr 3, 2017;
 • SZLACHCIC P., FEDORCHUK A., DANEL A., JAROSZ B., EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., WOJCIECHOWSKI Artur, GONDEK Ewa, UCHACZ T., STADNICKA K., LAKSHMINARAYANA Gandham, KITYK Iwan: Optically Operated Second Order Optical Effects in Some Substituted 4-(5-nitro-1,3-benzoxazol-2-yl)aniline Chromophores. Dyes and Pigments, Vol.141, 2017, s. 333-341;
 • GĄSIORSKI Aleksander, POSYŁEK Zdzisław, KIEŁBASA Paweł: Oszczędny jednofazowy falownik do grzania indukcyjnego z odzyskiem energii pracujący z trzecią harmoniczną. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 85-87;
 • DORYWALSKI Krzysztof, ANDRIYEVSKY Bohdan, PIASECKI Michał, KITYK Iwan: Parametrized Optical Functions of Strontium Barium Niobate Crystals in the Vacuum Ultraviolet Spectral Range. Journal of Applied Physics, Vol.122 Iss.11, 2017;
 • YANCHUK O.M., EBOTHE J., EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., TSURKOVA L. V., MARCHUK O.V., LAKSHMINARAYANA Gandham, TKACZYK S., KITYK Iwan, FEDORCHUK A.O., VYKHRYST O. M., URUBKOV I. V.: Photo-Induced Anisotropy in ZnO/PVA Nanocomposites Prepared by Modified Electrochemical Method in PMA Matrix. Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, Vol.86, 2017, s. 184-189;
 • KRYMUS A. S., MYRONCHUK Galina Leonidivna, PARASYUK Oleg V., LAKSHMINARAYANA Gandham, FEDORCHUK A.O., EL-NAGGAR A., ALBASSAM A.A., KITYK Iwan: Photoconductivity and Nonlinear Optical Features of Novel AgxGaxGe1-xSe2 Crystals. Materials Research Bulletin, Vol.85, 2017, s. 74-79;
 • MYRONCHUK Galina Leonidivna, PIASECKI Michał, KRYMUS A. S., KITYK Iwan, VLOKH R., FEDORCHUK A.O., KOZER V. R., PARASYUK Oleg V.: Photoconductivity Relaxation Processes in AgCd2GaS4 Single Crystals. Materials Chemistry and Physics, Vol.200, 2017, s. 250-256;
 • SUBBA RAO A., ASHOK J., SURESH B., NAGA RAJU G., VENKATRAMAIAH N., RAVI KUMAR V., KITYK Iwan, VEERAIAH N.: Physical Characteristics of PbO-ZrO2-SiO2:TiO2 Glass Ceramics Embedded with Pb2Ti2O6 Cubic Pyrochlore Crystal Phase: Part-I Electrical Properties. Journal of Alloys and Compounds, Vol.712, 2017, s. 672-686;
 • SUBBA RAO A., KITYK Iwan, ASHOK J., RAVI KUMAR V., PLUCIŃSKI K. J., SIVA SESHA REDDY A., NARESH KUMAR K., VEERAIAH N.: Physical Characteristics of PbO-ZrO2-SiO2:TiO2 Glass Ceramics Embedded with Pb2Ti2O6 Cubic Pyrochlore Crystal Phase: Part-II Piezo-Optical Acoustic and Elastic Properties. Journal of Alloys and Compounds, Vol.725, 2017, s. 318-325;
 • LAKSHMINARAYANA Gandham, KAKY Kawa M., BAKI S.O., LIRA A., NAYAR P., KITYK Iwan, MAHDI M.A.: Physical, Structural, Thermal and Optical Spectroscopy Studies of TeO2-B2O3-MoO3-ZnO-R2O (R = Li, Na, and K)/MO (M = Mg, Ca, and Pb) Glasses. Journal of Alloys and Compounds, Vol.690, 2017, s. 799-816;
 • ŁADA-TONDYRA Ewa, GÓRNY Marcin, KRAWCZYK Andrzej: Pole elektromagnetyczne transformatorów potrzeb własnych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 146-147;
 • ŁADA-TONDYRA Ewa, KRAWCZYK Andrzej: Pole elektromagnetyczne w diagnostyce medycznej w świetle dokumentu ICNIRP. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 148-149;
 • KUSIAK Dariusz, SZCZEGIELNIAK Tomasz, JABŁOŃSKI Paweł, PIĄTEK Zygmunt: Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym trójfazowego jednobiegunowego ekranowanego symetrycznego toru wielkoprądowego. Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Iss.89, 2017, s. 77-87;
 • GAŁA Marek, JĄDERKO Andrzej: Pomiary parametrów elektrycznych charakteryzujących intensywność rażenia wybranych typów paralizatorów. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 1, 2017, s. 145-148;
 • GAWLAK Anna, PONIATOWSKI Leszek: Power and Energy Losses in Low-Voltage Overhead Lines with Prosumer Microgeneration Plants. (w:) 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (red.) RUSEK Stanislav, GONO Radomir New York: IEEE, 2017, s. 39-42;
 • SZCZEGIELNIAK Tomasz, KUSIAK Dariusz, PIĄTEK Zygmunt: Power Losses in the Three-Phase Gas-Insulated Line. Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Iss.89, 2017, s. 89-98;
 • GAŁUSZKIEWICZ Patryk: Praca silnika PM BLDC w zakresie pracy z maksymalnym prądem, w trakcie pracy okresowej przerywanej S3. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 6, 2017, s. 115-118;
 • GAŁA Marek: Praca turbin wiatrowych w systemie elektroenergetycznym oraz ich wpływ na jakość energii elektrycznej. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 6, 2017, s. 37-40;
 • ŻUREK Stanisław, BOROWIK Piotr, CHWASTEK Krzysztof: Prediction of Anisotropic Properties of Grain-Oriented Steels Based on Magnetic Measurements. Praga: Czech Technical University in Prague, 2017, s. 81;
 • GĄSIORSKI Aleksander, POSYŁEK Zdzisław, KIEŁBASA Paweł: Problemy asymetrii napięciowej baterii kondensatorów wysokoczęstotliwościowych stosowanych przy grzaniu indukcyjnym. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 88-90;
 • SZYMACZEK Michał, ISKIERKA Sławomir: Problemy wielokryterialne w zarządzaniu portfolio. Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Iss.92, 2017, s. 397-402;
 • POPŁAWSKI Tomasz, WEŻGOWIEC Monika: Prognozowanie cen energii na rynku Spot giełdy Nord Pool i TGE. Rynek Energii, nr 1 (128), 2017, s. 17-22;
 • KORNATKA Mirosław: Prognozowanie kluczowych wskaźników efektywnościowych w modelu regulacji jakościowej. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 3, 2017, s. 48-51;
 • DUDEK Grzegorz, PEŁKA Paweł: Prognozowanie miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną metodą k najbliższych sąsiadów. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 4, 2017, s. 62-65;
 • PEŁKA Paweł: Prognozowanie z wykorzystaniem podobieństwa obrazów tworzonych z fragmentów szeregu czasowego = Time Series Forecasting Using Similarity Based Method. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 579-583;
 • FILIPIAK Jerzy: Projekt czujnika przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową do zastosowań w telemetrii błotnej Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 76-77;
 • JASTRZĘBSKI Radosław, JAKUBAS Adam, CHWASTEK Krzysztof: Relationships Between Grain Size in Self-Developed Soft Magnetic Composites and the GRUCAD Hysteresis Model. Praga: Czech Technical University in Prague, 2017, s. 24;
 • GOZDUR R., CHWASTEK Krzysztof, NAJGEBAUER Mariusz, LEBIODA M., BERNACKI Ł., WODZYŃSKI A.: Scaling of Anhysteretic Curves for LaFeCoSi Alloy near the Transition Point. Acta Physica Polonica A, Vol.131, nr 4, 2017, s. 801-803;
 • NAJGEBAUER Mariusz: Scaling-Based Analysis and Modelling of Power Losses in Amorphous and Nanocrystalline Alloys. Acta Physica Polonica A, Vol.131, nr 5, 2017, s. 1225-1227;
 • NAJGEBAUER Mariusz: Scaling-Based Prediction of Magnetic Anisotropy in Grain-Oriented Steels. Archives of Electrical Engineering = Archiwum Elektrotechniki, Vol.66 Iss.2, 2017, s. 423-432;
 • CHRUNIK M., MAJCHROWSKI A., OŹGA Katarzyna, RUDYSH M. Ya., KITYK Iwan, FEDORCHUK A.O., STADNYK V. Yo., PIASECKI Michał: Significant Photoinduced Increment of Reflectivity Coefficient in LiNa5Mo9O30. Current Applied Physics, Vol.17 Iss.8, 2017, s. 1100-1107;
 • KITYK Iwan, MYRONCHUK Galina Leonidivna, PARASYUK Oleg V., KRYMUS A. S., RAKUS Piotr, EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., LAKSHMINARAYANA Gandham, FEDORCHUK A.O.: Specific Features of Photoconductivity and Photoinduced Piezoelectricity in AgGaGe3Se8 Doped Crystals. Optical Materials, Vol.63, 2017, s. 197-206;
 • ZAMURUEVA Oksana Valeriivna, MYRONCHUK Galina Leonidivna, KOROVIC'KIJ Andrij Michajlovic, KITYK Iwan, MACHNOVEC' Ganna Volodimirivna: Sposib otrimannja fotorezistoriv na osnovi kristaliv TIInSe2. Schidnoevropejs'kij Nacional'nij Universitet im. Lesi Ukrainki. Int.Cl.: C30B 11/00. Ukraina. Opis patentowy. UA 116902 U. Zgłosz. nr u 2016 12813 z dn. 03.02.2017. Opubl. 12.06.2017 Biul. no 11. Kijów: Derzavna Sluzba Intelektual'noi Vlasnosti Ukraini, 2017, s. 3s.;
 • MATUSZCZYK Paweł: Stan bieżący i szanse rozwoju fotowoltaiki w Polsce. (w:) Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 11 (red.) KUCZERA Marcin, PIECH Krzysztof Kraków: CREATIVETIME, 2017, s. 123-125;
 • BARAN Janusz, JĄDERKO Andrzej: Sterowanie turbiną wiatrową o regulowanej prędkości obrotowej i stałym kącie ustawienia łopat z obserwatorem momentu. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 35-37;
 • DUDEK Grzegorz: Stochastic Optimization Algorithms for Learning GRNN Forecasting Model – Comparative Study. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 4, 2017, s. 66-69;
 • KAKY Kawa M., LAKSHMINARAYANA Gandham, BAKI S.O., LIRA A., CALDINO U., MEZA-ROCHA A. N., FALCONY C., KITYK Iwan, TAUFIQ-YAP Yun Hin, HALIMAH M. K., MAHDI M.A.: Structural and Optical Studies of Er3+-doped Alkali/Alkaline Oxide Containing Zinc Boro-Aluminosilicate Glasses for 1.5 μm Optical Amplifier Applications. Optical Materials, Vol.69, 2017, s. 401-419;
 • ALBRITHEN H.A., EL-NAGGAR A.M., OŹGA Katarzyna, SZOTA Michał, ALAHMED Z.A., ALANAZI A., ALSHAHRANI H., ALFAIFI E., DJOUADI M. A., LABIS J.: Structural Transition in SrZnO Laser Pulse Deposited Alloy. Archives of Metallurgy and Materials, Vol.62, nr 1, 2017, s. 211-216;
 • KAKY Kawa M., LAKSHMINARAYANA Gandham, BAKI S.O., KITYK Iwan, TAUFIQ-YAP Yun Hin, MAHDI M.A.: Structural, Thermal and Optical Absorption Features of Heavy Metal Oxides Doped Tellurite Rich Glasses. Results in Physics, Vol.7, 2017, s. 166-174;
 • KAKY Kawa M., LAKSHMINARAYANA Gandham, BAKI S.O., TAUFIQ-YAP Yun Hin, KITYK Iwan, MAHDI M.A.: Structural, Thermal and Optical Analysis of Zinc Boro-Aluminosilicate Glasses Containing Different Alkali and Alkaline Modifier Ions. Journal of Non-Crystalline Solids, Vol.456, 2017, s. 55-63;
 • LAKSHMINARAYANA Gandham, BAKI S.O., LIRA A., KITYK Iwan, MAHDI M.A.: Structural, Thermal, and Optical Absorption Studies of Er3+, Tm3+, and Pr3+-Doped Borotellurite Glasses. Journal of Non-Crystalline Solids, Vol.459, 2017, s. 150-159;
 • KITYK Iwan, OŹGA Katarzyna: Studies of Chalcogenide Nanocrystallites Operated by Coherent Laser Induced Beams. Manchester: One Central Press, 2017, s. 7-9;
 • YANG Min, LIU Xiaoyang, HOU Tianwu, DU Lin, WANG Qihui, CHANG Bo, LI Bingke, LIU Jialei, DENG Guowei, KITYK Iwan: Synthesis and Luminescent Properties of GdNbO4:Bi3+ Phosphors via High Temperature High Pressure. Journal of Alloys and Compounds, Vol.723, 2017, s. 1-8;
 • LEVKOVETS S.I., KHYZHUN Oleg Y., MYRONCHUK Galina Leonidivna, FOCHUK Petro M., PIASECKI Michał, KITYK Iwan, FEDORCHUK A.O., LEVKOVETS V. I., PISKACH L.V., PARASYUK Oleg V.: Synthesis, Electronic Structure and Optical Properties of PbBr1.2I0.8. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, Vol.218, 2017, s. 13-20;
 • PIASECKI Michał, MYRONCHUK Galina Leonidivna, PARASYUK Oleg V., KHYZHUN Oleg Y., FEDORCHUK A.O., PAVLYUK V.V., KOZER V. R., SACHANYUK V.P., EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., JĘDRYKA Jarosław, KITYK Iwan: Synthesis, Structural, Electronic and Linear Electro-Optical Features of New Quaternary Ag2Ga2SiS6 Compound. Journal of Solid State Chemistry, Vol.246, 2017, s. 363-371;
 • PARASYUK Oleg V., KHYZHUN Oleg Y., PIASECKI Michał, KITYK Iwan, LAKSHMINARAYANA Gandham, LUZHNYI Ivan V., FOCHUK Petro M., FEDORCHUK A.O., LEVKOVETS S.I., YURCHENKO O.M., PISKACH L.V.: Synthesis, Structural, X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) Studies and IR Induced Anisotropy of Tl4HgI6 Single Crystals. Materials Chemistry and Physics, Vol.187, 2017, s. 156-163;
 • MATUSZCZYK Paweł: System Radioline. (w:) Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 11 (red.) KUCZERA Marcin, PIECH Krzysztof Kraków: CREATIVETIME, 2017, s. 226-228;
 • JANICKI Marcin: Temperature Correction Method for Pattern Similarity-Based Short-Term Electricity Demand Forecasting Models. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 3, 2017, s. 11-14;
 • SEME Sebastijan, KRAWCZYK Andrzej, ŁADA-TONDYRA Ewa, STUMBERGER Bojan, HADZISELIMOVIC Miralem: The Efficiency of Different Orientations of Photovoltaic Systems. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 1, 2017, s. 201-204;
 • IKEHATA Masateru, KRAWCZYK Andrzej: The Electromagnetic Field of Mobile Phone Systems as the Risk Factor in Brain Cancer Facts and Review of Recent International Research. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 100-101;
 • JABŁOŃSKA Beata, KITYK Andriy, BUSCH Mark, HUBER Patrick: The Structural and Surface Properties of Natural and Modified Coal Gangue. Journal of Environmental Management, Vol.190, 2017, s. 80-90;
 • JAKUBIEC Beata: The Utilisation of Industrial Process Models in Acquiring the Practical Skills of PLC Programming. Society. Integration. Education = Sabiedriba. Integracija. Izglitiba, Vol.3, 2017, s. 483-491;
 • SIVA SESHA REDDY A., KITYK Iwan, RAVI KUMAR V., JĘDRYKA Jarosław, OŹGA Katarzyna, VENKATRAMAIAH N., VEERAIAH N.: Third Order Nonlinear Optical Effects of ZnO-ZrO2-B2O3 Glass Ceramics Embedded with ZnZrO3 Perovskite Crystal Phases. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2017;
 • SHETTIGAR Nayana, PRAMODINI S., KITYK Iwan, ABD-LEFDIL M., ELJALD E. M., REGRAGUI M., ANTONY Albin, RAO Ashok, SANJEEV Ganesh, AJEYAKASHI K. C., POORNESH P.: Tuning the Third-Order Nonlinear Optical Properties of In:ZnO Thin Films by 8 MeV Electron Beam Irradiation. Journal of Physics and Chemistry of Solids, Vol.110, 2017, s. 260-265;
 • MYRONCHUK Galina, PARASYUK Oleg, PISKACH Ludmila, ALZAYED Nasser Saleh, PROKHORENKO Serhii, PIASECKI Michał, KITYK Iwan: Two-Photon Absorption of Tl1-xIn1-xSnxSe2 Nanocrystallites. EPJ Web of Conferences, Vol.133, 2017, s. 3s.;
 • OZIEMBŁOWSKI Maciej, DRÓŻDŻ Magdalena, KIEŁBASA Paweł, DRÓŻDŻ Tomasz, GĄSIORSKI Aleksander, NAWARA Piotr, TABOR Sylwester: Ultra słaba luminescencja (USL) jako potencjalna metoda oceny jakości żywności tradycyjnej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 185-188;
 • ISKIERKA Iwona: Usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna w administracji i biznesie. (w:) Innowacje i kreatywność we współczesnej gospodarce. T.1, 2, 3 (red.) NOWAKOWSKA-GRUNT Joanna, MICIUŁA Ireneusz Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017, s. 225-233;
 • MAJCHROWSKI A., KITYK Iwan, JAROSZEWICZ L. R., FEDORCHUK A.O.: UV-Induced Acoustooptics of Matrices Containing BaHf(BO3)2 Microcrystallites Embedded Into Olygoetheracrylate Photopolymer. Materials Chemistry and Physics, Vol.187, 2017, s. 11-17;
 • NOWAK Marcjan: Wpływ algorytmu sterowania silnikiem indukcyjnym na amplitudę drgań w układzie elektromechanicznym. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 1, 2017, s. 185-188;
 • KORZENIEWSKA Ewa, GAŁĄZKA-CZARNECKA Ilona, CZARNECKI Andrzej, PIEKARSKA Agnieszka, KRAWCZYK Andrzej: Wpływ działania pola elektrycznego PEF na zawartość antocyjanów w winie. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 129-130;
 • RAK Janusz, GAŁA Marek, JAGIEŁA Kazimierz, KĘPIŃSKI Marian: Wpływ parametrów instalacji zasilania pieca łukowego na wskaźniki elektroenergetyczne procesu wytopu stali. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 1, 2017, s. 5-8;
 • BAMBYNEK Damian, JAKUBAS Adam, JABŁOŃSKI Paweł: Wpływ składu ilościowego kompozytu żelazo-polimer na właściwości elektromagnetyczne w zakresie wielkich częstotliwości. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 33-34;
 • ADAMCZYK Justyna, KRNAC Jan, PILARCZYK Jan, GAŁA Marek: Wpływ zmiany geometrii ciągadła w ostatnim ciągu na naprężenia własne w drutach przeznaczonych na igły = The Effect of Die Geometry Changes in the Last Pass on Residual Stresses in Wires for Needle. Hutnik-Wiadomości Hutnicze, T.84, nr 1, 2017, s. 3-5;
 • BOROWIK Piotr: Wybrane metody pomiarowe parametrów linii opóźniających z akustyczną falą powierzchniową (AFP). Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 47-50;
 • TRZYNIEC Karolina, KIEŁBASA Paweł, DRÓŻDŻ Tomasz, NAWARA Piotr, OZIEMBŁOWSKI Maciej, POSYŁEK Zdzisław, LEJA Renata: Wykorzystanie emisji fotonów do oceny jakości jabłek. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 250-253;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Wykorzystanie identyfikowanych modeli łuku elektrycznego do CAD urządzeń elektrycznych. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 3, 2017, s. 20-23;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Wykorzystanie metody linearyzacyjnej do wyznaczania stałych czasowych modeli łuku elektrycznego z wymuszeniem prądowym prostokątnym. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 4, 2017, s. 99-103;
 • SZYDŁOWSKI Mateusz, SOWIŃSKI Janusz: Wykorzystanie opisu zmienności obciążenia w modelowaniu bilansu energii dla sekcji "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną". Rynek Energii, nr 1 (128), 2017, s. 35-39;
 • PTAK Paweł, PRAUZNER Tomasz: Wykorzystanie sygnałów złożonych w badaniach zabezpieczenia antykorozyjnego elementów metalowych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 209-211;
 • MARCINIAK Lubomir: Wykrywanie zwarć doziemnych w sieciach średnich napięć z wykorzystaniem trzeciej harmonicznej sygnałów. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 3, 2017, s. 56-59;
 • SOBOTA Rafał: Wyniki badania OSL izolatorów LSP-24. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 3, 2017, s. 24-27;
 • TOVT V. O., BARCIJ I. E., FEDORCHUK A.O., PIASECKI Michał, KITYK Iwan, SOLOMON A. M., POGODIN A. I.: Wzaemodija v sistemi TlInSe2-Tl4P2Se6. Naukovij Visnik Uzgorods'kogo Universitetu. Serija Chimija, nr 1 (37), 2017, s. 55-58;
 • ISKIERKA Sławomir, KRZEMIŃSKI Janusz, WEŻGOWIEC Zbigniew: Zagadnienie bezpieczeństwa aplikacji internetowych w programach dydaktycznych = Safety Issue Web Applications Educational Programmes. Dydaktyka Informatyki, nr 12, 2017, s. 146-154;
 • CZABAN Andriy, LIS Marek: Zastosowanie formalizmu Hamiltona do modelowania układów energetycznych z silnikami synchronicznymi o podatnej transmisji ruchu. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2017, s. 61-62;
 • GĄSIORSKI Aleksander: Zastosowanie i produkcja urządzeń do pomiarów elektrycznych w Częstochowie do 1920 roku (w zakresie). nr 54, 2017, s. 53-62;
 • MATUSZCZYK Paweł: Zastosowanie perowskitu w fotowoltaice. Kraków: CREATIVETIME, 2017, s. 111;
 • MATUSZCZYK Paweł: Zastosowanie perowskitu w fotowoltaice. (w:) Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 10 (red.) KUCZERA Marcin, PIECH Krzysztof Kraków: CREATIVETIME, 2017, s. 173-175;
 • SAWICKI Antoni: Zmodyfikowana metoda całkowa wyznaczania parametrów modelu Mayra i uogólnionego modelu Mayra łuku elektrycznego zasilanego ze źródeł energii elektrycznej generujących pobudzenia sinusoidalne. Przegląd Elektrotechniczny, R.93, nr 9, 2017, s. 58-63;
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.