Na tym kierunku prowadzone są studia stacjonarne (pierwszego i drugiego stopnia) oraz niestacjonarne (pierwszego i drugiego stopnia).

Studia I stopnia

  • studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5 - letnie, 7 semestrów
  • studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4 - letnie, 8 semestrów

Zakresy:

  • Automatyzacja Procesów
  • Przemysłowe Systemy Informatyczne

Studia II stopnia - od 2020 roku także II stopnia!

  • studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) po studiach pierwszego stopnia inżynierskich 1,5 - roczne, 3 semestry
  • studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) po studiach pierwszego stopnia inżynierskich 1,5 - roczne, 3 semestry

Zakresy:

  • Automatyzacja Procesów
  • Przemysłowe Systemy Informatyczne

Celem ogólnym kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka jest przygotowanie absolwenta do konstruktywnej i kreatywnej działalności w obszarze szeroko rozumianych zagadnień z zakresu automatyki oraz robotyki. Realizowane kształcenie obejmuje wiedzę teoretyczną w stopniu umożliwiającym rozwijanie działalności naukowej i innowacyjnej oraz wiedzę praktyczną w zakresie projektowania, konstrukcji i eksploatacji urządzeń oraz systemów automatyki i robotyki. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach odpowiednio: po pierwszym stopniu - drugiego i po drugim stopniu - trzeciego stopnia (studia doktoranckie).
STUDIA I stopnia

Studia pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka pozwalają uzyskać wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji urządzeń, systemów automatyki oraz robotów przemysłowych. Absolwenci są przygotowani do kreowania postępu technicznego i jednocześnie posiadają umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Uzyskana wiedza umożliwia absolwentom aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym, w tym na samodzielne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie zarówno projektowania i instalacji zintegrowanych systemów automatyki i robotyki, jak również ich eksploatacji oraz serwisu. Kształcenie przez pierwsze semestry jest realizowane z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka i informatyka), ogólnych (język angielski, podstawy ekonomii, ochrona własności intelektualnej, podstawy organizacji i zarządzania) oraz kierunkowych związanych z automatyką, elektroniką, napędami elektrycznymi, robotyką, metodami sterowania procesami przemysłowymi, metodami sztucznej inteligencji i systemami inteligentnymi, a także urządzeniami i systemami pomiarowymi, sterownikami i regulatorami przemysłowymi oraz metodami komputerowego wspomagania projektowania układów sterowania. Po ukończeniu czwartego semestru (na studiach stacjonarnych) i piątego semestru (na studiach niestacjonarnych) program studiów umożliwia zindywidualizowanie dalszego kształcenia poprzez wybór zakresu, na których studenci uzyskują wiedzę z zakresu przedmiotów zakresowych i obieralnych.

Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł zawodowy inżyniera automatyki i robotyki. Absolwent studiów pierwszego stopnia może podjąć studia drugiego stopnia.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka trwają 3,5 roku (7 semestrów), a studia niestacjonarne 4 lata (8 semestrów).

Na wydziale na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia prowadzone są następujące zakresy:

Absolwenci zakresu Automatyzacja Procesów zdobywają wszechstronną wiedzę z: robotyzacji przemysłowej, mechatroniki, cyfrowego przetwarzania sygnałów, pomiarów przemysłowych, metod diagnostyki, projektowania układów napędowych, elektronicznych systemów zabezpieczeń, sterowników PLC i systemów SCADA. Uzyskują tym samym gruntowne przygotowanie do rozwiązywania praktycznych problemów i realizacji projektów związanych ze sterowaniem układami automatyki i robotyki w oparciu o wykorzystanie techniki sterowania mikroprocesorowego. Przekazywana wiedza i umiejętności umożliwią wykonywanie zadań związanych z układami automatyki zarówno ciągłej, jak i dyskretnej, ze szczególnym uwzględnieniem metod sterowania komputerowego. Pozwala to absolwentom podjąć pracę na stanowiskach projektantów nowoczesnych systemów automatyzacji, inżynierów odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu układów automatyki oraz robotyki w zakładach przemysłowych, inżynierów konstruktorów w firmach projektujących i produkujących urządzenia automatyki.

Absolwenci zakresu Przemysłowe Systemy Informatyczne zdobywają gruntowną wiedzę z: metod analizy i przetwarzania obrazów, sterowników PLC i systemów SCADA, metod statystycznych w systemach przemysłowych, programowania w języku Pyton, przemysłowych systemów czasu rzeczywistego, metod sztucznej inteligencji w automatyce, systemów automatyki domowej, modelowania i symulacji. Uzyskują zatem wszechstronne przygotowanie z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi przemysłowych systemów informatycznych. Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w charakterze konstruktorów układów automatyki przemysłowej, integratorów systemów kontrolno-sterujących, inżynierów utrzymania ruchu systemów automatyki. Absolwenci mogą także uzyskać pracę na stanowiskach inżynierskich w firmach prowadzących usługi serwisowe, marketingowe oraz handlowe w zakresie urządzeń automatyki i systemów informatycznych.
STUDIA II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji urządzeń i systemów automatyki oraz przemysłowych urządzeń wykonawczych - robotów. Absolwent jest przygotowany do kreowania postępu technicznego. Jest zdolny do pracy naukowo-badawczej oraz do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi. Posiada umiejętności pozwalające na pracę badawczo-rozwojową oraz podejmowanie twórczych przedsięwzięć inżynierskich. Absolwent kierunku posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie: programowania sterowników programowalnych i komputerów oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi, techniki cyfrowej i analogowej stosowanej w systemach regulacji, algorytmów regulacji automatycznej i systemów czasu rzeczywistego oraz mechaniki i robotyki, monitorowania i wizualizacji procesów przemysłowych, posługiwania się nowoczesnymi wspomaganymi komputerowo technikami projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń; projektowania i obsługi zrobotyzowanych stanowisk pracy, mechatronicznego spojrzenia na zagadnienia projektowania maszyn i urządzeń, obsługi i diagnostyki systemów sterowania i regulacji, w tym robotów i manipulatorów.

Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł magistra inżyniera automatyki i robotyki i są przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Na tym kierunku studia stacjonarne trwają 1,5 roku (3 semestry), studia niestacjonarne 1,5 roku (3 semestry).

Na wydziale na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia prowadzone są następujące zakresy:

Absolwenci zakresu Automatyzacja Procesów zdobywają wszechstronną i rozszerzoną wiedzę z: metod opisu i analizy obiektów oraz procesów technicznych, z uwzględnieniem obwodów elektrycznych, elektronicznych oraz systemów automatyki i robotyki, implementacji oprogramowania z zakresu robotyki, projektowania i modelowania układów sterowania robotami, zakłóceń w układach automatyki, niezawodności maszyn elektrycznych, urządzeń oraz systemów automatyki i robotyki, identyfikacji parametrów elektromechanicznych napędów stosowanych w automatyce i robotyce.

Absolwenci zakresu Przemysłowe Systemy Informatyczne zdobywają rozszerzoną i gruntowną wiedzę z: algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów, komputerowych systemów wspomagania projektowania CAD oraz technologii i programowania w komputerowych systemach wspomagania wytwarzania CAM, programowania mikrokontrolerów, modelowania i programowania robotów, diagnostyki układów i systemów automatyki oraz zastosowania systemów wizyjnych, przetwarzania danych w chmurze, użytkowania baz danych oraz programowania komunikacji w sieci.


Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.