Na tym kierunku prowadzone są studia stacjonarne (I stopnia) i niestacjonarne (I).

Studia I stopnia

  • studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5 - letnie, 7 semestrów
  • studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4 - letnie, 8 semestrów

specjalności:

  • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów
  • Elektronika Pojazdowa

Celem ogólnym kształcenia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja jest zapewnienie absolwentowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent ma być przygotowany do podejmowania zarówno typowych, jak również nowatorskich, kreujących postęp techniczny przedsięwzięć inżynierskich, oraz kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w szczególności terminologię specjalistyczną w języku angielskim z dziedziny elektroniki i telekomunikacji.

Przez pierwsze semestry studenci otrzymują przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu przedmiotów ogólnych (język obcy - angielski, informatyka, podstawy ekonomii, podstawy organizacji i zarządzania), nauk podstawowych (matematyka, fizyka, mechanika, podstawy programowania, inżynieria materiałowa) i technicznych przedmiotów kierunkowych związanych z elektroniką i telekomunikacją, m.in. teoria obwodów, elektronika, technika cyfrowa, systemy mikroprocesorowe i ich programowanie, przetwarzanie sygnałów, optoelektronika, układy scalone, miernictwo elektroniczne, podstawy telekomunikacji, teoria wysokich częstotliwości, anteny i propagacja fal, systemy i sieci telekomunikacyjne, techniki bezprzewodowe. Na wyższych semestrach studenci kontynuują naukę przedmiotów kierunkowych oraz nabywają wiedzę z zakresu przedmiotów specjalnościowych dla wybranej specjalności oraz przedmiotów obieralnych. Przedmioty te stanowią niezbędne uzupełnienie wykształcenia, profilując sylwetką absolwenta. Duża liczba różnorodnych przedmiotów obieralnych prowadzonych na kierunku (oferta obejmuje ok. 20 przedmiotów) pozwala studentom na zindywidualizowanie treści programowych stosownie do własnych zainteresowań, jak i wymogów rynku pracy. Jeden blok przedmiotów obieralnych jest ukierunkowany na cyfrowe przetwarzanie sygnałów i zawiera m.in. takie przedmioty jak: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, komputerowe systemy pomiarowe i sterowania, metody sztucznej inteligencji, miernictwo telekomunikacyjne, sieci teleinformatyczne, ochrona przepięciowa w telekomunikacji, urządzenia elektroniczne w technologii, podstawy piezoelektroniki, programowanie w C++, technika laserowa, teletransmisja w budynku inteligentnym czy sterowniki mikroprocesorowe. Drugi blok przedmiotów obieralnych jest ukierunkowany na elektronikę pojazdową (automotive electronics), i zawiera takie przedmioty jak projektowanie obwodów PCB, podstawy diagnostyki pojazdów, języki skryptowe, czujniki i interfejsy w pojazdach, automatyka pojazdowa, modelowanie i symulacja systemów pojazdowych, podstawy mechatroniki, projektowanie urządzeń elektronicznych, systemy wbudowane, hybrydowe układy zasilania, czy zarządzanie projektami w przemyśle motoryzacyjnym. Znaczący udział zajęć praktycznych w laboratoriach, a także 4-tygodniowa kierunkowa praktyka zawodowa dla studentów studiów stacjonarnych realizowana w zakładach przemysłowych lub specjalistycznych zakładach usługowych zapewniają zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych potrzebnych w przyszłej praktyce inżynierskiej. Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera elektroniki i telekomunikacji i są przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.
STUDIA I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja trwają 3,5 roku (7 semestrów), zaś studia niestacjonarne 4 lata (8 semestrów).

Studia są prowadzone na dwóch specjalnościach:

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania oraz szeroko rozumianej eksploatacji nowoczesnych układów i systemów przetwarzania sygnałów. Studia na tej specjalności zapewniają im gruntowną wiedzę w dziedzinie cyfrowych i analogowych układów elektronicznych, zasad działania współczesnych układów cyfrowego przetwarzania sygnałów, projektowania, budowy i programowania urządzeń przetwarzania sygnałów, przemysłowych i laboratoryjnych systemów pomiarowo-kontrolnych, automatyzacji i sterowania procesów przemysłowych, komputerowego wspomagania projektowania układów elektronicznych i telekomunikacyjnych, przetwarzania i analizy danych. Studia zawodowe na specjalności Cyfrowe przetwarzanie sygnałów zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia szeroko pojętej działalności inżynierskiej w obszarze elektroniki i systemów przetwarzania sygnałów. Przewiduje się, że absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, programowaniem i wdrażaniem systemów kontrolno-pomiarowych i sterujących, w działach utrzymania i kierowania produkcją i w działach przedsiębiorstw telekomunikacyjnych zajmujących się instalacją, oprogramowaniem i eksploatacją urządzeń telekomunikacyjnych. Zainteresowane również powinny być nimi różne instytucje zajmujące się systemami pomiarowymi, przetwarzaniem i zaawansowaną analizą danych.

Absolwenci tej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych układów elektronicznych, w szczególności układów elektroniki pojazdowej. Poznają metody projektowania i testowania układów analogowych i cyfrowych oraz obwodów drukowanych PCB, technologie wytwarzania układów elektronicznych, elementy inżynierii niezawodności oraz uczą się programowania systemów mikroprocesorowych w językach nisko- i wysokopoziomowych. Zdobywają wiedzę w zakresie układów zasilania pojazdów, elementów wykonawczych, czujników i interfejsów, automatyki i diagnostyki pojazdowej oraz nowoczesnych systemów bezpieczeństwa

Dzięki programowi studiów inspirowanemu wieloletnią współpracą z firmami branży "automotive" regionu częstochowskiego, rozszerzona wiedza i umiejętności w zakresie elektroniki pojazdowej otwiera przed absolwentami atrakcyjne możliwości na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Absolwenci specjalności Elektronika pojazdowa mogą podjąć pracę w biurach projektowych, centrach badawczo-rozwojowych światowych liderów oraz mniejszych krajowych przedsiębiorstw dzięki rozwiniętym kompetencjom językowym i społecznym, kreatywności, umiejętności planowania i organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, rozwiązywania problemów oraz zarządzania projektami. Są też przygotowani do zatrudnienia w firmach utrzymujących i serwisujących urządzenia i systemy elektroniczne oraz przedsiębiorstwach świadczących usługi diagnostyczne i naprawcze, nie tylko w branży motoryzacyjnej.


Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.