Na tym kierunku prowadzone są studia stacjonarne (I, II) i niestacjonarne (I i II stopnia).

Studia I stopnia

 • studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5 - letnie, 7 semestrów
 • studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4 - letnie, 8 semestrów

specjalności:

 • Elektroenergetyka
 • Instalacje Elektryczne w Budownictwie
 • Komputeryzacja i Robotyzacja Procesów
 • Elektronika Przemysłowa

Studia II stopnia

 • studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) po studiach I stopnia inżynierskich 1,5 - roczne, 3 semestry
 • studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) po studiach I stopnia inżynierskich 1,5 - roczne, 3 semestry

specjalności:

 • Elektroenergetyka
 • Instalacje Elektryczne w Budownictwie
 • Komputeryzacja i Robotyzacja ProcesówSTUDIA I stopnia

Absolwent I stopnia kierunku Elektrotechnika posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Posiada umiejętności: komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego. Przez pierwsze semestry studenci otrzymują przygotowanie z zakresu nauk podstawowych (fizyka, informatyka, matematyka) oraz kierunkowych (np. podstawy automatyki, podstawy elektroniki, maszyny elektryczne, metrologia elektryczna, techniki mikroprocesorowe) i ogólnych (język obcy, ochrona własności intelektualnej, podstawy organizacji i zarządzania, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych). Po czwartym semestrze (na studiach stacjonarnych) i po piątym semestrze (na studiach niestacjonarnych) program studiów pozwala na zindywidualizowanie dalszego kształcenia poprzez wybór specjalności, na której studenci nabywają wiedzę z zakresu przedmiotów specjalnościowych i obieralnych.

Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł zawodowy inżyniera elektrotechniki. Absolwent studiów I stopnia może podjąć studia II stopnia.

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Elektrotechnika trwają 3,5 roku (7 semestrów), studia niestacjonarne 4 lata (8 semestrów)

Na wydziale na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia prowadzone są następujące specjalności:

Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu: sieci elektrycznych, eksploatacji elektrowni, urządzeń elektrycznych, mają umiejętność tworzenia i posługiwania się programami inżynierskimi w zakresie zagadnień występujących w elektroenergetyce. Mają znajomość niekonwencjonalnych sposobów wytwarzania energii (w tym szczególnie ze źródeł odnawialnych) oraz problematyki wpływu elektroenergetyki na środowisko. Są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w zakładach i rejonach elektroenergetycznych, w elektrowniach i elektrociepłowniach, w ośrodkach wdrażania nowych technologii, w zakładach przemysłowych produkujących urządzenia elektryczne, w zakładach naprawczych elektroenergetyki, lokalnych zakładach energetycznych, jako inżynier elektroenergetyk z wszechstronną znajomością informatyki. Absolwenci zatrudniani są również jako projektanci w biurach projektów.

Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: projektowania i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle, cyfrowego i analogowego sterowania układami i urządzeniami, projektowania i eksploatacji układów automatyki, szczególnie w zakresie sterowania systemami inteligentnego budynku oraz systemami przemysłowymi, korzystania z technik komputerowych w zakresie wspomagania inżynierskich prac projektowych i diagnostyki w budownictwie mieszkaniowym i elektroenergetyce. Absolwenci tej specjalności zapoznają się z rozwiązaniami technicznymi, wynikami badań naukowych, profilem produkcji przemysłowej, zasadami projektowania i eksploatacji inteligentnych systemów technologicznych i budynków inteligentnych. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu rozwiązań inżynieryjno-technicznych i przedsięwzięć organizacyjnych skierowanych na stworzenie wysokoefektywnego i ekonomicznego układu sterowania budynkiem. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć pracę jako projektanci, konstruktorzy w budownictwie, gospodarce komunalnej oraz przemyśle, m.in., maszynowym, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Absolwenci tej specjalności otrzymują gruntowne przygotowanie w zakresie podstaw robotyki i robotyzacji procesów produkcyjnych, zastosowania systemów komputerowych oraz systemów mikroprocesorowych do pomiarów i sterowania układów automatyki, wykorzystania układów elektronicznych i energoelektronicznych w maszynach i napędach elektrycznych, miernictwa elektrycznego. Absolwenci mogą podjąć pracę w charakterze inżynierów automatyków produkcji i nadzoru pracy urządzeń produkcyjnych, inżynierów utrzymania ruchu, jako operatorzy systemów automatyki, inspektorzy nadzoru układów automatyki itp. oraz projektantów układów automatyki. Absolwent posiada niezbędne przygotowanie do pracy w zakładach przemysłowych, gdzie są wymagane kwalifikacje z zakresu elektrotechniki i inżynierii komputerowej. Może być także zatrudniony w zakładach elektroenergetycznych, czy w firmach telekomunikacyjnych jako inżynier nadzoru konserwacyjnego i obsługi sieci komputerowych, a także przemysłowych urządzeń mikroprocesorowych.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w firmach działających w obszarze energoelektroniki, napędu elektrycznego, automatyki przemysłowej. Są przygotowani zarówno teoretycznie jak i praktycznie do projektowania nowych i aplikowania gotowych urządzeń. Zagadnienia omawiane w ramach specjalności dotyczą szczegółów projektowania i budowy urządzeń elektroniki przemysłowej, jak również znajomości procesów, w których te urządzenia są aplikowane.
STUDIA II stopnia

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania oraz testowania urządzeń elektrycznych, a także komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Jest zdolny do pracy naukowo-badawczej oraz do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Studenci otrzymują przygotowanie z zakresu nauk kierunkowych (np. elektromechaniczne systemy napędowe, modelowanie w elektrotechnice, zakłócenia w układach elektroenergetycznych) a następnie profilują tok dalszego kształcenia i nabywają wiedzę z zakresu przedmiotów specjalnościowych i obieralnych.

Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł magistra elektrotechniki i są przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich.

Na tym kierunku studia stacjonarne trwają 1,5 roku (3 semestry), studia niestacjonarne 1,5 roku (3 semestry).

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia prowadzone są na następujących specjalnościach:

Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu gospodarki elektroenergetycznej, metod badania i analizy procesów w systemach elektroenergetycznych oraz eksploatacji maszyn i systemów. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego rozwiązywania problemów współczesnej elektroenergetyki.

Absolwent tej specjalności uzyskuje rozszerzoną wiedzę w zakresie komputerowych systemów sterowania i monitorowania pracy urządzeń, zwłaszcza budynku inteligentnym, wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii do zasilania odbiorców. Absolwent uzyskuje szeroki zasób wiedzy na temat układów energooszczędnych oraz wpływu odbiorników energii na jej jakość, ma znajomość zagadnień racjonalnej gospodarki energią elektryczną. Absolwent posiada umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących urządzeń i instalacji elektrycznych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik projektowania, sterowania, kontroli i diagnostyki z poszanowaniem norm prawnych i środowiska.

Absolwenci tej specjalności otrzymują rozszerzoną wiedzę na temat narzędzi realizacji układów sterowania, eksploatacji systemów automatyki i robotyki oraz ich bezawaryjnej pracy. Mają umiejętność modelowania, projektowania, sterowania i kontroli procesów przemysłowych Są zdolni do rozwiązywania problemów z zakresu automatyzacji procesów za pomocą nowoczesnych układów automatyki i systemów informatycznych.


Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.