Informacje ogólne

Praktyka kierunkowa stanowi część programu kształcenia wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Zasady i tryb zaliczania praktyki kierunkowej zostały zawarte w dokumencie: Zasady i tryb zaliczania praktyki kierunkowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Praktyka musi być związana tematycznie z kierunkiem studiów. Czas trwania, cel i zakres programowy praktyki kierunkowej określa Ramowy program praktyki dla studentów I˗go stopnia określony indywidualnie dla każdego kierunku studiów, odnoszący się do przypisanych w programie kształcenia efektów uczenia się:

Czas trwania praktyki kierunkowej na poszczególnych kierunkach:

AUTOMATYKA i ROBOTYKA - 4 tygodnie (20 dni roboczych - 120 godzin)
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - 4 tygodnie (20 dni roboczych - 120 godzin)
ELEKTROTECHNIKA - 6 tygodni (30 dni roboczych - 180 godzin)

Zaliczenie praktyki kierunkowej jest wymagane do zaliczenia IV semestru studiów. Student powinien odbyć praktykę kierunkową przed zakończeniem IV semestru studiów, przy tym realizacja praktyki kierunkowej nie może kolidować z uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w trakcie IV semestru studiów.

Organizacja praktyki kierunkowej

Krok 1 – wybór zakładu pracy

Studenci mają możliwość indywidualnego wyboru miejsca odbywania praktyki kierunkowej zgodnie z podjętym kierunkiem studiów. Student kontaktuje się bezpośrednio z zakładem pracy, w którym zamierza odbywać praktykę kierunkową. Po wyrażeniu zgody przez zakład pracy na odbycie praktyki kierunkowej przez studenta, student przedstawia Podanie o skierowanie na praktykę kierunkową prawnemu reprezentantowi tego zakładu pracy. Reprezentant zakładu pracy poświadcza na druku Podania o skierowanie na praktykę kierunkową możliwość odbycia praktyki kierunkowej przez studenta w ustalonym terminie w tym zakładzie pracy.

Krok 2 – kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk

Student wskazuje zakład pracy wyrażający gotowość przyjęcia go na praktykę kierunkową składając Podanie o skierowanie na praktykę kierunkową podpisane przez reprezentanta zakładu pracy. Podanie to student składa do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk/Opiekuna ds. praktyk, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki kierunkowej.

Student w trakcie odbywania praktyki kierunkowej musi być objęty ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Student deklaruje w Podaniu o skierowanie na praktykę kierunkową czy jest objęty ubezpieczeniem NNW. Jeżeli student jest objęty ubezpieczeniem NNW (polisa indywidualna lub polisa grupowa np. z zakładu pracy), wraz z Podaniem o skierowanie na praktykę kierunkową student składa Oświadczenie oraz kserokopię lub dokument potwierdzający ubezpieczenie NNW.

Jeżeli student nie jest objęty ubezpieczeniem NNW, Politechnika Częstochowska zobowiązuje się do zakupu ubezpieczenia NNW dla studenta.

Krok 3 – Porozumienie ws. organizacji praktyk

Wydział Elektryczny kieruje studenta na praktykę kierunkową do zakładu pracy, z którym Politechnika Częstochowska zawarła Porozumienie w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów szkół wyższych. Porozumienie podpisane przez osobę upoważnioną ze strony Politechniki Częstochowskiej zostaje dostarczone do zakładu pracy, w którym student zamierza odbywać praktykę, celem podpisania zwrotnego obu egzemplarzy przez prawnego reprezentanta tego zakładu. Jeden egzemplarz Porozumienia w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów szkół wyższych przeznaczony jest dla zakładu pracy, natomiast drugi egzemplarz zakład pracy przesyła na adres:

Dziekanat Wydziału Elektrycznego
Al. Armii Krajowej 17
42-200 Częstochowa

Zgodnie z § 12 pkt. 3 Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej, praktyka kierunkowa może zostać odbyta w ramach świadczenia pracy przez studenta w zakładzie pracy, w którym student jest zatrudniony, jeżeli charakter wykonywanej pracy odpowiada warunkom wskazanym w Ramowym programie praktyki dla studentów I˗go stopnia zaś okres wykonywanej pracy był nie krótszy niż podany w Ramowym programie praktyki dla studentów I˗go stopnia oraz praca była świadczona w roku akademickim drugiego roku studiów. W takim przypadku Wydział Elektryczny kieruje studenta na praktykę kierunkową bez konieczności zawierania Porozumienia w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów szkół wyższych między Politechniką Częstochowską i zakładem pracy, w którym student jest zatrudniony. Student po odbyciu praktyki kierunkowej na ww. warunkach zobligowany jest do przedstawienia Zaświadczenia z zakładu pracy.

Krok 4 – Przebieg i zaliczenie praktyki

Zakład pracy, w którym student odbywa praktykę kierunkową wyznacza opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy. Opiekun praktyk z ramienia zakładu pracy ustala zakres programowy praktyki kierunkowej, odpowiadający zakresowi określonemu w Ramowym programie Praktyki dla studentów I-go stopnia.

Student odbywający praktykę kierunkową realizuje zadania wg zakresu programowego praktyki ustalonego przez opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy. Opiekun praktyk z ramienia zakładu pracy potwierdza realizację zadań przez studenta w Dzienniku praktyk.

W celu zaliczenia praktyki kierunkowej – przedmiotu Praktyka, student po odbyciu praktyki przedstawia Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk, kartę zaliczeń oraz wypełniony Dziennik praktyk, poświadczający odbytą przez studenta praktykę w zakładzie pracy.

Za ostateczny termin zaliczenia praktyki uznaje się wpis do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk dokonany nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, zamykającej dany rok akademicki.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Wydziału Elektrycznego
dr inż. Grzegorz Utrata (pokój D124)
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 34 325 08 12

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.