„Elektroenergetyka Przyszłości”


 1. Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej studia:
  Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
 2. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia studiów
  od 10.2021 r. do 06.2022 r.
 3. Czas trwania jednej edycji:
  2 semestry
 4. Przewidywana liczba słuchaczy:
  15
 5. Opłata za semestr:
  2900,00 zł
 6. Liczba godzin dydaktycznych:
  156 godzin dydaktycznych
 7. Liczba punktów ECTS niezbędna do ukończenia studiów podyplomowych:
  34 punktów
 8. Forma prowadzenia zajęć:
  niestacjonarne - wykłady, seminarium, laboratorium, ćwiczenia
 9. Kierownik studiów podyplomowych:
  Dr hab. inż. Anna Gawlak, prof. uczelni
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10. Administracja studiów podyplomowych:
  Lic. Anna Świstowicz, mgr Ewa Bednarek
  tel. +48 34 3250 822
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 11. Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe:
  Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny o tematyce wymienionej w punkcie 12.
 12. Cel studiów podyplomowych:
  Studia podyplomowe Elektroenergetyka przyszłości stworzone zostały z myślą o osobach działających w obszarze energetyki chętnych lepiej poznać uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju polskiej energetyki. Energetyka zawodowa ma przed sobą nowe wyzwania związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności. Produkcja energii z OZE jest nierozerwalnie związana z rozwojem nowych technologii i w dzisiejszych czasach stanowi synonim postępu. Stosowanie odnawialnych źródeł energii jest ściśle związane z koncepcją zrównoważonego rozwoju, ma też kluczowe znaczenie na drodze do realizacji przemian w dziedzinie energetyki, która zapewni ludzkości bezpieczną przyszłość. To również nacisk na rozbudowę już istniejących sieci, z uwzględnieniem właśnie źródeł alternatywnych. Bezemisyjne źródła energii odnawialnej to przyszłość. Mimo że nie są pozbawione wad, generują swoje problemy i być może w wielu wypadkach nadal są droższe niż powszechna „czarna energia”, to jednak są najlepszym wyjściem jeśli chcemy zacząć dbać o środowisko i zmniejszać wpływ na zmiany klimatu.
  Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników w zakresie odnawialnych źródeł energii; uzyskanie przez słuchaczy gruntownej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu problematyki wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej w duchu rozwoju zrównoważonego.
  Studia podyplomowe są adresowane dla:
  1. pracowników sektora energetycznego związanego z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, eksploatacją instalacji OZE, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej,
  2. pracowników jednostek samorządowych wydziałów związanych z energetyką,
  3. absolwentów studentów I stopnia na kierunkach elektrotechnika, energetyka, inżynieria środowiska, i pokrewnych.
 13. Zakres tematyczny:
  Program studiów podyplomowych obejmuje następujące zakresy tematyczne:
  1. w aspekcie ogólnym: Krajowy system elektroenergetyczny w aspekcie elektromobilmości i energetyki odnawialnej, aspekty legislacyjne i prawne w energetyce, lokalne społeczności energetyczne;
  2. w zakresie szczegółowym: Podstawy wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, współpraca OZE z siecią, instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, energetyka jądrowa, hydroenergetyka i biomasa, magazynowanie energii elektrycznej, niezawodność systemu dystrybucji energii w aspekcie elektromobilności, miernictwo elektryczne wielkości nieelektrycznych w OZE, sterowanie odnawialnych źródeł energii, koszty wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, czujniki w systemach sterowania w OZE, podstawy sterowania systemami elektrycznymi OZE w sieciach SMART-grid.
 14. Sylwetka absolwenta:
  Absolwent studiów podyplomowych:
  1. posiada wiedzę z zakresu krajowego systemu elektroenergetycznego w aspekcie elektromobilmości i energetyki odnawialnej;
  2. posiada wiedzę z zakresu aspektów legislacyjnych i prawnych w energetyce;
  3. posiada wiedzę z zakresu lokalnych społeczności energetycznych;
  4. posiada wiedzę z zakresu podstaw wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
  5. posiada wiedzę i umiejętności z zakresu współpraca OZE z siecią;
  6. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji fotowoltaicznych;
  7. zna zasady oraz wymagania z zakresu magazynowanie energii elektrycznej;
  8. zna zasady z zakresu sterowania odnawialnych źródeł energii;
  9. posiada wiedzę i umiejętności z zakresu energetyki wodnej i biomasy,
  10. posiada wiedzę z zakresu kosztów wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;
  11. posiada wiedzę dotyczącą elektrowni jądrowych;
  12. posiada wiedzę z zakresu niezawodność systemu dystrybucji energii w aspekcie elektromobilności;
  13. posiada wiedzę z zakresu miernictwa elektrycznego wielkości nieelektrycznych w OZE;
  14. posiada wiedzę z zakresu podstaw sterowania systemami elektrycznymi OZE w sieciach SMART-grid;
  15. posiada wiedzę z zakresu magazynowania energii.
 15. Ramowy program studiów: „Elektroenergetyka przyszłości”
  Semestr I
  1. Podstawy wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – 4W, 4S; 1 ETCS - dr inż. Marcin Panowski
  2. Krajowy system elektroenergetyczny w aspekcie elektromobilmości i energetyki odnawialnej – 4W, 6S; 2 ETCS – dr hab. inż. Anna Gawlak, prof. uczelni
  3. Współpraca OZE z siecią – 4W, 6S; 2 ETCS – mgr Zenon Kogut
  4. Aspekty prawne w energetyce – 2W, 3S; 1 ETCS; – dr hab. inż. Anna Gawlak, prof. uczelni
  5. Instalacje fotowoltaiczne – 6W, 4C; 2 ETCS – dr inż. Michał Wichliński
  6. Elektrownie wiatrowe – 4W, 6L 3 ETCS – dr inż. Andrzej Kacprzak
  7. Energetyka jądrowa – 3W, 4S; 1 ETCS – dr hab. inż. Artur Błaszczuk, prof. uczelni
  8. Hydroenergetyka i biomasa – 4W, 6S 2 ETCS – dr hab. inż. Rafał Rajczyk
  9. Magazynowanie energii elektrycznej – 5W, 4S; 2 ETCS - dr Fedir Ivashchyshyn
  Semestr II
  1. Niezawodność systemu dystrybucji energii w aspekcie elektromobilności – 4W, 6S; 2 ETCS – dr hab. inż. Mirosław Kornatka
  2. Miernictwo elektryczne wielkości nieelektrycznych w OZE – 4W, 6S; 3 ETCS – prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski
  3. Lokalne społeczności energetyczne – 4W, 4P; 2 ETCS – dr inż. Maciej Sołtysik
  4. Sterowanie odnawialnych źródeł energii – 4W, 6L 3 ETCS – dr inż. Andrzej Jąderko
  5. Koszty wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 7W, 3P; 2 ETCS – dr hab. inż. Janusz Sowiński, prof. uczelni
  6. Czujniki w systemach sterowania w OZE – 4W, 5S; 2 ETCS – dr Ihor Bordun
  7. Podstawy sterowania systemami elektrycznymi OZE w sieciach SMART-grid – 4W, 6S; 2 ETCS – dr inż. Dariusz Całus
  8. Zajęcia terenowe – 10L; 2 ETCS - dr hab. inż. Anna Gawlak, prof. Uczelni
 16. Rekrutacja:
  Studia podyplomowe prowadzone są na podstawie aktualnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa i prawa wewnętrznego Politechniki Częstochowskiej zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała nr 351/2018/2019 Senatu PCz z dnia 17 lipca 2019) [pobierz]
  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają na Wydziale następujące dokumenty:
  1. Kwestionariusz osobowy [pobierz]
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. Oświadczenie o kraju wydania świadectwa dojrzałości [pobierz]
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.