1. Informacje ogólne
  Cele:
  • podniesienie rangi pracy dydaktycznej
  • zapewnienie wysokiego poziomu kadry nauczającej i jej rozwoju
  • nowoczesność programów kształcenia i ich dostosowanie do potrzeb i wymagań rynku pracy
  • przestrzeganie wymagań Polskich Ram Kwalifikacji dla danego kierunku i poziomu studiów
  • wprowadzenie mechanizmów kontrolnych zapewniających wysoką jakość kształcenia.
  System ma charakter samooceny, obejmuje procedury wewnętrzne i uwzględnia następujące obszary działania:
  • strukturę studiów
  • plany studiów
  • programy kształcenia
  • kadrę nauczającą
  • administracyjną obsługę studentów
  • warunki odbywania zajęć dydaktycznych
  • ocenę działania Systemu.
 2. Skład osobowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia WE PCZ w kadencji 2016-2020
  • dr hab. inż. Sławomir Gryś – Przewodniczący
  • dr bab. inż. Mariusz Najgebauer, prof. PCz
  • dr hab. inż. Paweł Jabłoński, prof. PCz
  • dr hab. inż. Tomasz Kulej, prof. PCz
  • Wojciech Dziubałtowski – przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  • mgr inż. Maria Sępek – przedstawiciel doktorantów
 3. Dokumenty
 4. Wyniki ankietyzacji

  Kryteria oceny:

  Tabela 1. Wyniki studenckiej ankiety dotyczącej realizacji procesu dydaktycznego za rok akademicki 2018/2019

  L.p. Oceniana kwestia Ocena średnia 2018/2019 Ocena średnia 2017/2018
  1 Postawa wobec studentów 4,71 4,75
  2 Organizacja procesu dydaktycznego – cele kształcenia (efekty do osiągnięcia przez studenta, kryteria wymagań i warunki zaliczenia przedmiotu) 4,72 4,73
  3 Organizacja procesu dydaktycznego – sposób prowadzenia (zrozumiałość, uporządkowanie, motywowanie) 4,54 4,58
  4 Organizacja procesu dydaktycznego – punktualność, systematyczność 4,75 4,76
  5 Procedura oceniania 4,74 4,78
  Średnia ocena realizacji procesu dydaktycznego 4,69 4,72

  Liczba ankiet w stosunku do liczby studentów: 1214/611 (niektórzy studenci wypełniali ankietę na różnych zajęciach)
  Liczba ocenionych pracowników: 62

  Wyniki oceny całego toku studiów odbytych w Politechnice Częstochowskiej za rok akademicki 2018/2019

  Lp. Oceniana kwestia Ocena średnia 2018/2019 Ocena średnia 2017/2018
  2 Ocena atrakcyjności oferty edukacyjnej PCz w zakresie: 4,58 4,52
  2a możliwość pozyskania odpowiedniej pracy 4,58 4,55
  2b pozyskania kwalifikacji/umiejętności zawodowych 4,57 4,50
  2c indywidualnego rozwoju/kariery zawodowej 4,60 4,52
  3 Ocena jakości kształcenia w zakresie: 4,48 4,46
  3a zdobycia teoretycznej wiedzy podczas studiów 4,65 4,59
  3b atrakcyjnych programów nauczania 4,54 4,44
  3c umiejętności praktycznych wyniesionych ze studiów 4,39 4,55
  3d programu praktyk studenckich 4,49 4,45
  3e poziomu trudności zajęć dydaktycznych 4,38 4,39
  3f zajęć/szkoleń przygotowujących do poruszania się po rynku pracy 4,29 4,41
  3g uzyskania kompetencji zawodowych i społecznych wymaganych przez rynek pracy 4,48 4,41
  3h poziomu wymagań stawianych przez kadrę dydaktyczną 4,63 4,45
  4 Ocena działalności Uczelni w zakresie: 4,51 4,45
  4a możliwości działania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych 4,57 4,53
  4b zagospodarowania czasu wolnego studentów 4,38 4,47
  4c organizacji seminariów, konferencji, spotkań z ludźmi biznesu 4,54 4,55
  4d organizacji tarów pracy i spotkań z pracodawcami 4,58 4,41
  4e organizacji szkoleń dotyczących rynku pracy 4,54 4,45
  4f pomocy w założeniu i prowadzeniu firmy 4,44 4,32
  4g działalności Biura Karier 4,48 4,40
  5 Ocena organizacji Uczelni w zakresie: 4,59 4,61
  5a funkcjonowania dziekanatu 4,44 4,44
  5b dostępności i jakości zbiorów bibliotecznych 4,69 4,74
  5c planowani zajęć 4,42 4,53
  5d konsultacji i kontaktów w wykładowcami 4,70 4,79
  5e oferty stypendialnej Uczelni 4,55 4,55
  5f pomocy osobom niepełnosprawnym 4,76 4,62
  6 Ocena bazy, infrastruktury oraz usług oferowanych przez Uczelnię w zakresie: 4,63 4,60
  6a baza dydaktyczna (wyposażenie sal, auli, pracowni, laboratoriów) 4,28 4,59
  6b ofert uczelnianych punktów gastronomicznych 5,16 4,77
  6c oferta uczelnianych sklepów i punktów kserograficznych 4,52 4,50
  6d oferta kulturalna (np. DKF) 4,49 4,48
  6e możliwość zakwaterowania w domu studenckim 4,71 4,67
  7 W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) z faktu ukończenia: 4,76 4,71
  7a Politechniki Częstochowskiej 4,68 4,53
  7b Wydziału 4,77 4,79
  7c Kierunku 4,84 4,79
  Średnia ocena całego toku studiów 4,57 4,54

  Tabela 3a. Wyniki oceny pracy dziekanatu studiów stacjonarnych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2018/2019

  Lp. Pytania dotyczące pracy dziekanatu Ocena średnia 2018/2019 Ocena średnia 2017/2018
  1 Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie? 3,45 3,51
  2 Czy pracownicy Dziekanatu przestrzegają godzin urzędowania (punktualność otwierania)? 3,94 3,99
  3 Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny? 3,73 3,78
  4 Czy uzyskujesz potrzebne (pełne i wiarygodne) informacje w dziekanacie? 4,15 4,57
  5 Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom? 3,56 3,63
  6 Czy uważasz, że praca dziekanatu uległa poprawie w ciągu ostatniego roku? 3,53 3,63
  Średnia ocena pracy dziekanatu 3,73 3,85

  Liczba ankiet: 123
  Liczba ankiet w stosunku do liczby studentów: 123/318 39 %

  Tabela 3b. Wyniki oceny pracy dziekanatu studiów niestacjonarnych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2018/20198

  Lp. Pytania dotyczące pracy dziekanatu Ocena średnia 2018/2019 Ocena średnia 2017/2018
  1 Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie? 3,58 3,76
  2 Czy pracownicy Dziekanatu przestrzegają godzin urzędowania (punktualność otwierania)? 4,40 4,39
  3 Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny? 4,49 4,63
  4 Czy uzyskujesz potrzebne (pełne i wiarygodne) informacje w dziekanacie? 4,42 4,42
  5 Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom? 4,31 4,24
  6 Czy uważasz, że praca dziekanatu uległa poprawie w ciągu ostatniego roku? 4,11 3,97
  Średnia ocena pracy dziekanatu 4,22 4,22

  Liczba ankiet: 103
  Liczba ankiet w stosunku do liczby studentów: 103/293 35 %

  Tabela 4. Wyniki oceny zajęć (hospitacji pracowników) za rok akademicki 2018/2019

  L.p. Oceniany obszar Ocena średnia 2018/2019
  1. Ocena zgodności treści zajęć z programem przedmiotu 4,94
  2. Ocena realizacji założonych efektów kształcenia na zajęciach 4,88
  3. Ocena stopnia przygotowania hospitowanego do zajęć 4,93
  4. Ocena doboru i wykorzystania środków dydaktycznych 4,80
  5. Ocena terminowości i punktualności prowadzenia zajęć 4,94
  6. Ocena umiejętności nawiązania kontaktu ze studentami i ich aktywizacji 4,75
  Średnia ocena realizacji wyników hospitacji 4,94
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.