Elektrotechnika

 • Stanowisko laboratoryjne do badań wyładowań elektrycznych w gazach o różnym składzie i ciśnieniu

  • Badanie wyładowań łukowych w urządzeniach elektrotechnologicznych.
  • Badanie wyładowań jarzeniowych i łukowych w elektrycznych źródłach światła.
  • Badanie stanów dynamicznych w układach transformator-łuk elektryczny.
 • Laboratorium Badawcze Elektryczne

  Możliwości badawczo-pomiarowe:
  • Pomiar napięcia stałego w zakresie od 1 nV do 30 kV,
  • Pomiar napięcia zmiennego od 1 µV do 10 kV w zakresie: częstotliwości od 0,5 Hz do 150 kHz,
  • Pomiar prądu stałego w zakresie od 1 nA do do1000 A,
  • Pomiar prądu zmiennego od 1 µA do 1000 A w zakresie częstotliwości od 0,5 Hz do 150 kHz w zakresie,
  • Pomiar rezystancji od 1µΩ do 10 GΩ,
  • Pomiar impedancji Z i kąta przesunięcia fazowego φ dla częstotliwości od 5 Hz do 110 MHz,
  • Pomiar mocy od 1 mW do 10 kW dla prądu stałego i przemiennego 50 Hz,
  • Wyznaczanie mocy do 3 W i parametrów falowych w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 1 GHz,
  • Pomiary mocy do 1W oraz parametrów falowych w układach falowodowych.
  • Szerokie spektrum pomiarów wybranych wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi,
  • Pomiary pól elektromagnetycznych: stacjonarnych, o częstotliwości sieciowej oraz wielkiej częstotliwości (do 1 GHz),
  • Pomiary gęstości mocy i współczynnika odbicia w układach falowodowych i antenowych (w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 10 GHz),
  • Badanie urządzeń i układów w zakresie odporności na pole elektromagnetyczne do częstotliwości 1 GHz jak i na typowe wymuszenia odpornościowe (na impulsy typu ESD, Burst i Surge),
  • Badanie emisyjności urządzeń w zakresie częstotliwości do 1 GHz,
  • Badanie zakłóceń przewodzonych do częstotliwości 30 MHz.
  Aparatura pomiarowo-badawcza:
  • komora GTEM (długość 6 m),
  • komora ekranowana typu EK o częstotliwościach pracy: 750-25000 kHz (tłum. 60 dB), 25-250 MHz (80 dB) o wymiarach 2 m x 2 m,
  • zestaw anten pomiarowych firmy Kyontsu,
  • analizator widma z generatorem śledzącym firmy Hameg HM 5011 do częstotliwości 1 GHz,
  • analizator widma firmy HP ESA-L1500A do częstotliwości 1,5 GHz,
  • tester firmy Schaffnertypu Best EMC,
  • sztuczna sieć: jednofazowa firmy Hameg HM 6050 i trójfazowa,
  • analizator widma HP T141 do częstotliwości 18 GHz,
  • wzmacniacz mocy firmy SCD typu ARS 10-40-40, moc do 16 W, częstotliwość do 1 GHz,
  • łącze falowodowe na pasmo „X” z miernikiem mocy HP 432B,
  • miernik mocy firmy Boonton 4220 w zakresie częstotliwości do 18 GHz,
  • kalibrator SQ10 wraz ze stabilizatorem napięcia sieciowego,
  • multimetr firmy HP 34401 i podobny firmy Picotest (6 ½ cyfry) do częstotliwości 100 kHz,
  • tester radiokomunikacyjny firmy Rohde-Schwarz typu CMT o zakresie częstotliwości od 0,1 MHz do 1000 MHz,
  • oscyloskop firmy HP 54110D do częstotliwości 1 GHz,
  • generatory w zakresach częstotliwości: od 10 kHz do 110 MHz, oraz od 100 kHz do 1 GHz,
  • generator mikrofalowy firmy Sintra typu LG 410 pracujący w zakresie częstotliwości od 7 GHz do 12 GHz,
  • analizator sieciowy HP 8754A o częstotliwości pracy od 4 MHz do 1300 MHz,
  • analizator wektorowy firmy Rohde-Schwarz typu ZPV,
  • przystawki oscyloskopowe do rejestracji serii pomiarów FFT,
  • miernik impedancji BM 538 w zakresie częstotliwości od 0,5 MHz do 110 MHz,
  • miernik impedancji MT 4090,
  • sonda wysokonapięciowa do napięcia 30 kV,
  • drobna aparatura laboratoryjna.
  Laboratorium posiada na wyposażeniu kalibrator SQ10 zapewniający powtarzalność takich wielkości jak prądy i napięcia stałe i zmienne w szerokim zakresie, a politykę jakości zapewnia jeden z dwóch mierników typu HP34401 (6½ cyfry) posiadający świadectwo legalizacji w Okręgowym Urzędzie Miar w Katowicach.

Elektroenergetyka

 • System pomiarowo-analityczny do badania stanów statycznych i stanów dynamicznych układów napędowych z maszynami indukcyjnymi specjalnego wykonania i z długimi elementami sprężystymi, który umożliwia między innymi:
  • wyznaczanie przebiegów czasowych wartości maksymalnych i skutecznych odkształconego przebiegu napięcia, prądu i mocy w torach prądu przemiennego,
  • analizę widmową (Fouriera) prądu i napięcia w torach prądu przemiennego, widmo częstotliwościowe z możliwością ograniczenia ilości obliczanych harmonicznych, wyznaczanie współczynników kształtu i szczytu prądu i napięcia, współczynników THD i THD+N, ewentualnie możliwość definiowania współczynników jakości przez operatora, możliwość obliczenia stosunku wartości skutecznej k-tej harmonicznej do 1 harmonicznej, detekcję i zliczanie poprzez układ pomiarowy ilości okresów (pomiar czasu) w których prąd i moment przekroczą nastawioną wartość, obliczanie przedziałów wahań amplitud i wartości skutecznych wybranych harmonicznych w nastawionych przedziałach czasowych,
  • wyznaczanie przebiegów czasowych momentu i prędkości obrotowej,
  • wyznaczanie przebiegów czasowych kąta skręcania długiego elementu sprężystego za pomocą dwóch enkoderów,
  • analizę porównawczą w czasie rzeczywistym chwilowych wartości napięcia, prądu i mocy w torze pomiarowym przekształtnik-silnik (PMSM, BLDC, IM) z chwilowymi wartościami przebiegów odkształconych napięcia, prądu i mocy w torze pomiarowym prądnica DC – przekształtnik pracujący w układzie zwrotu energii do sieci,
  • wyznaczanie charakterystyk statycznych w zakresie zależności składowych mocy i prądu od prądu zasilania, zależności składowych mocy od prędkości obrotowej lub poślizgu, zależności mocy i prądu od prędkości obrotowej lub poślizgu, zależności momentu od prędkości obrotowej lub poślizgu,
  • wyznaczanie trajektorii dynamicznych w zakresie zależności prądu od prędkości obrotowej lub poślizgu, zależności momentu od prędkości obrotowej lub poślizgu, zależności mocy chwilowej od prędkości obrotowej lub poślizgu.

Informatyka

 • Bezstykowe skanowanie 3D

  Kompletny systemem służący do bezdotykowej digitalizacji i rekonstrukcji obiektów rzeczywistych. Efektem jest cyfrowa postać modelu, która następnie może być edytowana i przetwarzana w programach do prototypowania, wizualizacji, czy programach CAD/CAM.
 • Frezowanie CNC

  Obszar roboczy: 600 x 900 mm, prześwit z=120mm. Frezarka jest wspomagana oprogramowaniem do pełnego modelowanie w 3D, co daje możliwość frezowania powierzchni nieregularnych.

Optoelektronika i Systemy Pomiarowe

 • Stanowisko dla fotoindukowanych zmian parametrów optycznych i nieliniowo-optycznych

  Fot.1. Stanowisko dla fotoindukowanych zmian parametrów optycznych i nieliniowo-optycznych.
  • Laser Spectra Physcis, USA Quanta-Ray INDI 40 o długości fali 1064 nm, czasie trwania impulsu do 8 ns, częstotliwość 10 Hz, gęstość energii 400 J/m2, średnica wiązki do 8 mm.
  • Fotopowielacz Hamamatsu typ H9305-05 o czasie relaksacji 1 ns oraz dioda germanowa.
  • Zbiór zwierciadeł, soczewek, polaryzatorów, filtrów interferencyjnych mechaniczne zmontowanych na stole pomiarowym STANDA (Litwa).
  • Oscyloskop Tektronix MSO 3054.
 • Stanowisko fotoindukowanej akustoelektroniki i piezoelektryki

  Fot. 2. stanowisko do fotoindukowanej piezoelektryki w różnych temperaturach.
  • Urządzenie do pomiaru piezoelektryki YE2730A d33 meter
 • Stanowisko podczerwonego LIDARA

  Fot. 3. Elementy stanowiska podczerwonego LIDARA

  Stanowisko lidarowe na bazie podczerwonego lasera CO2 zawiera:

  • 180 ns laser CO2 Przestrajany w zakresie długości fali 9,4-11 μm przy pomocy unikalnego galwanoskanera
  • Układ optyczny złożony z zwierciadeł i soczewek dla ukierunkowania promieniowania lidarowego
  • Teleskop podczerwony o średnicy 20 cm
  • Chłodzony fotodetektor na bazie CdHgTe połączony z układem elektronicznym dla rejestracji odbitych sygnałów do 2 km
 • Stanowisko dla kontroli fotoindukowanych zmian w materiałach przy pomocy UV-VIS (200-780 nm) i FTIR (1282-26315 nm)

  Stanowisko dla kontroli fotoindukowanych zmian w materiałach przy pomocy UV-VIS i FTIR
 • Systemy termowizyjne

  • ThermaCAM PM 595 LW firmy FLIR, przenośne kamery termowizyjne Therm-App TH LW do zamontowania na smartphonie z systemem Andriod, kompletny system termowizyjny do badań NDT-NDE, pirometry radiacyjne, termometry stykowe: rezystancyjne i termoelementy.
  • Kamera termowizyjna IRS-336-13
   • Detektor mokrobolometryczny FPA 336 × 256
   • Kalibracja -40°C…160°C, -40°C…+550°C
   • Pole widzenia FoV 25° × 19°, f/1.25
   • Częstotliwość odświeżania 60 Hz
   • Interfejs komunikacyjny GigE
   • Protokół komunikacyjny zgodny z GigE Vision GenICam
  • Moduł sprzętowy IRXBOX - interfejs PC - USB
   • Sprzętowe wyzwalanie i synchronizacja rejestracji obrazów i źródła wzbudzenia termicznego
   • Cyfrowe wejścia/wyjścia 24V optoizolowane
   • 1 wejście analogowe, optoizolowane, BNC
   • 1 analogowe wyjście, optoizolowane, BNC
   • Generator funkcji dla Termografi Lockin
   • Generator impulsów dla Termografi Impulsowej
   • Złącze standardowe dla podłączania źródeł wzbudzenia termicznego
  • IRNDT Base, podstawowy moduł oprogramowania do termowizyjnych badań nieniszczących
   Pozwala na komunikację z kamerą i odtwarzanie zarejestrowanych danych. Stanowi bazę dla uruchamiania modułów analitycznych Lockin, Transient, Pulse, TSA
  • Źródło wzbudzenia M
   Lampa halogenowa 2.0 kW (230V) ze zintegrowanym wzmacniaczem. Statyw przegubowy Manfrotto. Lampy zasilane są z 230 VAC, moc regulowana jest zgodnie zwartością ustawiona w oprogramowaniu, kompatybilny z IRX-box. Sygnał sterujący napięciowy 0 - 10 V, Regulacja mocy 0% do 100%. Wewnętrzny wentylator zabezpieczający przed przegrzaniem lampy podczas długich cykli pomiarowych
  • Kamera termowizyjna FLIR ThermaCAM PM595
   • zakres pomiarowy: - 40 do 2000°C
   • rodzaj detektora: FPA (320 x 240 pikseli)
   • zakres spektralny: 7,5-13,0 µm
   • dokładność pomiarowa: +/- 2°C lub 2% zakresu
   • czułość termiczna (NETD): <0,1° (przy 30°C)
   • maksymalna. częstotliwość odświeżania (frame grabber): 50 Hz
   • typ zobrazowania: obraz w podczerwieni
   • wyposażenie dodatkowe: wymienna optyka
  • Cyfrowy system akwizycji obrazów termowizyjnych (IC2-DIG16 frame grabber)
  • Analizator jakości energii Fluke
   Fot. 3.5. Analizator jakości energii Fluke
 • Stanowisko do nieniszczącej charakteryzacji defektów materiałowych z wykorzystaniem aktywnej termografii

  Wyposażenie: kamera termowizyjna ThermaCAM PM595, interfejs cyfrowy, frame grabber do cyfrowej rejestracji sekwencji termogramów w czasie rzeczywistym, dwie wysokoenergetyczne lampy błyskowe, każda o energii błysku 1000 J, zamknięta komora badawcza, zestaw próbek testowych, stolik ze statywem, komputer stacjonarny z oprogramowaniem dedykowanym do rejestracji i analizy sekwencji termogramów.

Inżynieria Materiałowa

 • Wysoce precyzyjne stanowisko do pomiarów polarymetrycznych w materiałach amorficznych, krystalicznych lub ciekłokrystalicznych w zakresie temperaturowym 270 – 500°C

  Dokładność rejestracji retardacji optycznej - 0.005°. Dokładność kontrola temperatury - 0.005°C. Skomputeryzowane stanowisko służy do prowadzenie badań w trybie zupełnie automatycznym sterowanym programowo z wykorzystaniem środowiska programistycznego LabView. W zależności od konfiguracji optycznej, którą można łatwo modyfikować, nadaje się do wysoce precyzyjnych pomiarów zarówno liniowej i cyrkularnej dwójłomności optycznej jak i parametrycznych efektów optycznych takich, jak na przykład, efekt elektrooptyczny lub piezooptyczny zarówno w trybie statycznym jak i dynamicznym. Stanowisko zawiera He-Ne laser (633 nm, 15 mW), modulator fotoelastyczny PEM-90 (HindsInsruments), 3 wzmacniaczy typu lock-in (Stanford Research, SR-830), akcesoria optyczne (polaryzatory, soczewki, lustra) układ fotodetekcji (Hinds Instruments). Kontroler temperatury (Lakeshore-340). Komunikacja pomiędzy urządzeniami pomiarowymi realizowana przez interface GPIB. Dzięki modulacji optycznej (PEM-90) oraz filtracji harmonik sygnału rejestrowanego (SR-830) udało się osiągnąć zarówno wysoką precyzje pomiarów polarymetrycznych jak i zautomatyzować procedurę pomiarów unikając przy tym stosowanie polaryzatorów sterowanych elektro-mechanicznie używanych w starszych wersjach polarymetrów optycznych.
 • Skomputeryzowane wysoce precyzyjne stanowisko do pomiarów dielektrycznych w zakresie częstotliwości 0.001 Hz – 20 MHz oraz w zakresie temperatur 270-500°C

  Zaprojektowano na bazie analizatora impedancji Solatron SI-1260A. Temperatura jest kontrolowana oraz sterowana programowo z dokładnością 0.01°C. Komunikacja pomiędzy urządzeniami pomiarowymi realizowana przez interface GPIB. Nadaje się do precyzyjnego pomiaru stałej dielektrycznej oraz kąta strat materiałów dielektrycznych.
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.