Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej powstał w 1966 roku z działającej od 1951 roku w Szkole Inżynierskiej w Częstochowie (od 1955 roku w Politechnice Częstochowskiej) Katedry Elektrotechniki. Jednostkami składowymi organizowanego wydziału były nowopowstałe katedry. Wydział należy do najstarszych na uczelni i jest jedynym wydziałem technicznym, który od początku funkcjonuje pod tą samą nazwą i kształci elity inżynierskie. Od założenia prowadzi kształcenie na kierunku Elektrotechnika, promując magistrów inżynierów elektryków na studiach dziennych i inżynierów na studiach wieczorowych. We wrześniu 1966 roku dokonano pierwszego naboru studentów na Wydział Elektryczny na studia dzienne i studia wieczorowe.

W latach 1970–1983 Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej funkcjonował jako Instytut Elektroenergetyki na prawach wydziału, a jego jednostkami badawczymi były zakłady. Po powrocie do pierwotnej nazwy, przyjął strukturę instytutową.

Pierwsze obrony prac dyplomowych inżynierskich studentów studiów niestacjonarnych (wieczorowych) odbyły się w kwietniu 1971 roku a prac magisterskich studentów studiów stacjonarnych (dziennych) w marcu 1972 roku. Studia niestacjonarne (zaoczne) inżynierskie prowadzone są na wydziale od roku akademickiego 1991/1992. W maju 1996 roku została obroniona pierwsza praca inżynierska dyplomowa na studiach niestacjonarnych (zaocznych). Od roku akademickiego 1997/1998 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej funkcjonują niestacjonarne (zaoczne) uzupełniające studia magisterskie (II stopnia) na kierunku elektrotechnika. W marcu 1999 roku odbyła się pierwsza obrona pracy dyplomowej magisterskiej na tych studiach. W 1992 roku Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechniki, a w grudniu 1994 roku odbyła się obrona pierwszej pracy doktorskiej. Po spełnieniu ustawowych warunków, wydział uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów inżynierskich (I stopnia - stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunkach: Informatyka (od roku akademickiego 2001/2002) oraz Elektronika i Telekomunikacja (od roku akademickiego 2004/2005) oraz Automatyka i Robotyka (od roku akademickiego 2013/2014). W 2011 roku wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie: Elektrotechnika. Od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku Elektrotechnika prowadzone jest kształcenia na studiach doktoranckich (III stopnia) na kierunku Elektrotechnika w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. W odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu i gospodarki prowadzi również studia podyplomowe.

W 2005 roku Wydział wdrożył system punktów ECTS (Europejski System Transferu Punktów) umożliwiający studentom wydziału odbycie części studiów w innych uczelniach europejskich, przy uznawalności zdobytych tam zaliczeń i zdanych egzaminów przez uczelnię macierzystą. Tytuły zawodowe i stopnie naukowe nadane przez Wydział Elektryczny, honorowane są na zasadzie wzajemności, we wszystkich państwach Unii Europejskiej. W 1993 roku Wydział Elektryczny uzyskał akredytację FEANI na kierunku elektrotechnika, co pozwala jego absolwentom - magistrom inżynierom (po dokonaniu odpowiedniej rejestracji dyplomu) ubiegać się od 1994 roku o zawodowy tytuł inżyniera europejskiego EUR ING, honorowany (bez dodatkowej nostryfikacji) w większości krajów nie będących członkami Unii Europejskiej.

Na Wydziale działają dwa koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich (pracownicze i studenckie), oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu. Prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie, te najwyżej oceniane, od 1972 roku biorą udział w organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Przez oddział częstochowski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej od roku 2002 prowadzony jest konkurs na najlepszą pracę dyplomową o charakterze naukowo - aplikacyjnym obronioną na Wydziale Elektrycznym uczelni.

Przedstawicielem młodzieży studenckiej we wszystkich ciałach kolegialnych Uczelni (Rada Wydziału, Senat) jest Wydziałowy Samorząd Studencki Wydziału Elektrycznego. W strukturę Wydziału wchodzi również, przeznaczona dla studiujących, Studencka Pracownia Komputerowa z dostępem do Internetu, pozostająca pod opieką Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego. W pawilonach Wydziału Elektrycznego funkcjonuje dobrze wyposażona czytelnia wydziałowa Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej (od 1972 roku) oraz bufet, umożliwiający zjedzenie gorących posiłków w przerwach między zajęciami.

Należy dodać, że studenci studiów dziennych mogą w czasie studiów uzupełnić wykształcenie, uzyskując uprawnienia do nauczania przedmiotów technicznych z grupy elektrotechnika, informatyka, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka w tech­nikach, liceach technicznych oraz zasadniczych szkołach zawodowych. W trakcie ostatnich semestrów studiów dziennych studenci mają możliwości uczestniczenia w bezpłatnym kursie, po którym mogą przystąpić do egzaminu na Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji, wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Studenci mogą uczestniczyć również w pracy wydziałowych kół naukowych.

Zajęcia dydaktyczne i badania naukowe prowadzone są w zbudowanych w latach 1968-1973 pawilonach Wydziału Elektrycznego o powierzchni 6,4 tys. m2 i kubaturze 32,3 tys. m3 znajdujących się na terenie częstochowskiego miasteczka akademickiego, położonych wśród zieleni drzew i krzewów. Wokół pawilonów utworzono liczne miejsca parkingowe. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w 12 salach wykładowych i ćwiczeniowych, 18 laboratoriach informatycznych (komputerowych), 40 laboratoriach zjawiskowych a prace dyplomowe w 12 pracowniach naukowych. Istniejący kompleks budynków Wydziału, zaprojektowany przez architekta Jerzego Gottfrieda uważany jest za jedno z ciekawszych rozwiązań architektonicznych wydziałów technicznych szkół wyższych, a hall za jeden z najładniejszych. Budynki wydziału są od 2012 roku gruntownie modernizowane oraz rozbudowywane a także wyposażane w najnowszą strukturę techniczną.

Wydział zatrudnia liczbę profesorów tytularnych, doktorów habilitowanych, adiunktów, asystentów i wykładowców oraz pracowników technicznych, administracyjnych i obsługi, niezbędnych do prowadzenia czterech kierunków studiów.

Dotychczas Wydział ukończyło około sześciu tysięcy inżynierów i magistrów inżynierów na studiach stacjonarnych (dziennych) oraz około dwóch tysięcy inżynierów i magistrów inżynierów na studiach niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych). Odbyło się również wiele obron prac doktorskich. Studia podyplomowe ukończyło około trzech tysięcy osób. Na wydziale kształci się obecnie około tysiąca studentów (w tym prawie połowa na studiach niestacjonarnych).

Władze Wydziału zawsze szczególnie dbały o wyposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę. Przejawem tej dbałości było między innymi zakupienie już w 1967 dla Wydziału pierwszej na uczelni i w jedynej w Częstochowie, Elektronicznej Maszyny Cyfrowej „Odra 1013" (produkcji polskiej - ELWRO, Wrocław) w najnowszej wówczas wersji wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem. Aparatura w laboratoriach naukowo-badawczych i dydaktycznych jest na bieżąco stale modernizowana i ciągle unowocześniana. Obszar działalności naukowo-badawczej pracowników wydziału jest bardzo rozległy, choć zasadniczo dotyczy elektrotechniki (teoria pola i teoria obwodów), automatyki, informatyki, teleinformatyki, telekomunikacji, robotyki oraz elektroniki. Pracownicy wydziału publikują swoje osiągnięcia naukowe w pismach międzynarodowych i krajowych. Wydział jest wydawcą „Zeszytów Naukowych", a większe objętościowo publikacje naukowe drukowane są w postaci książek w renomowanych wydawnictwach (w języku polskim lub angielskim) lub w zeszytach uczelnianej serii wydawniczej „Monografie Naukowe". Pracownicy wydziału są organizatorami cyklicznej konferencji naukowej „Prognozowanie w Elektroenergetyce". Organizują lub współorganizują również niecykliczne konferencje, spotkania i seminaria. Uczestniczą w Komitetach Organizacyjnych, Naukowych lub Honorowych, konferencji krajowych i zagranicznych organizowanych poza wydziałem, są również uczestnikami tych konferencji.

Obecnie działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza prowadzona jest w instytutach wydziałowych: Elektroenergetyki (rok założenia 1984), Elektrotechniki Przemysłowej (rok założenia 1984), Elektroniki i Systemów Sterowania (rok założenia 1991), Informatyki (rok założenia 1999), Telekomunikacji i Kompatybilności Elektromagnetycznej (rok założenia 2004).

Kolejnymi dziekanami Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej byli profesorowie: Jan Gottfried (lata 1966–1970), Janusz Horak (lata 1970–1973), Witold Papużyński (lata 1973–1979 i 1981-1987), Irena Dobrzańska (lata 1979–1981 i 1987-1990), Leszek Rutkowski (1990–1993), Andrzej Rusek (lata 1993–1999), Andrzej Roman (od 1999-2005), Andrzej Rusek (lata 2005–2012), Lech Borowik (2012-2015), Katarzyna Oźga (2016-2019), Marek Lis (2019-nadal).

Pracownicy i studenci Wydziału Elektrycznego czynnie uczestniczą w życiu środowisk akademickich: krajowego i częstochowskiego. Biorą udział w działalności wielu organizacji technicznych, społecznych i związków zawodowych działających w kraju i na uczelni.

Opracował: dr inż. Aleksander Gąsiorski

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.