Na tym kierunku prowadzone są studia stacjonarne (I stopnia) i niestacjonarne (I).

Studia I stopnia - nowość!

  • studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5 - letnie, 7 semestrów
  • studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4 - letnie, 8 semestrów

Zakresy:

  • Pojazdy Elektryczne
  • Inżynieria Elektryczna w Odnawialnych Źródłach Energii

Kierunek elektromobilność i energia odnawialna jest jednym z pierwszych kierunków o takim profilu na uczelniach technicznych w Polsce, otwieranym z myślą o zapewnieniu absolwentom przygotowania do działalności w nowoczesnych gałęziach gospodarki o ogromnych perspektywach rozwoju.

Celem kształcenia na kierunku EMEO pierwszego stopnia jest przygotowanie absolwentów do działalności w zakresie zagadnień należących do szeroko rozumianej elektromobilności oraz w obszarze wytwarzania, przesyłu, magazynowania i przetwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Kierunek EMEO jest przypisany do dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika. Ogólne cele kształcenia to zapewnienie absolwentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do projektowania, wdrażania, integracji i eksploatacji specjalistycznych układów i urządzeń elektromechanicznych, elektronicznych i układów automatyki wspomaganych systemami informatycznymi lub układami wbudowanymi w dziedzinie elektromobilności i wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Absolwent ma być przygotowany do podejmowania zarówno typowych, jak również nowatorskich, kreujących postęp techniczny przedsięwzięć inżynierskich, oraz posiadać kompetencje miękkie niezbędne do kierowania zespołami ludzkimi podczas realizacji zadań projektowych. W szczególności absolwent ma posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na wykorzystywanie nowoczesnych technologii i narzędzi komputerowych w wymienionych dziedzinach. Absolwent ma znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w szczególności terminologię specjalistyczną w języku angielskim z dziedziny elektromobilności i systemów energii odnawialnej.
STUDIA I stopnia

Studia stacjonarne na kierunku EMEO pierwszego stopnia trwają 7 semestrów, studia niestacjonarne – 8 semestrów. Przez pierwsze semestry studenci kierunku otrzymują przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu przedmiotów ogólnych (podstawy ekonomii, podstawy organizacji i zarządzania, język obcy - angielski, informatyka i podstawy programowania), nauk podstawowych (matematyka, fizyka) i technicznych (elektrotechnika, mechanika, inżynieria materiałowa) oraz przedmiotów kierunkowych związanych z inżynierią elektrotechniczną i elektroniczną, m.in. metrologia elektryczna, podstawy elektroniki, architektura komputerów, technika cyfrowa, obwody i sygnały, energoelektronika, maszyny i napędy elektryczne, podstawy automatyki. Na wyższych semestrach studenci kontynuują naukę przedmiotów kierunkowych specyficznych dla kierunku EMEO, takich jak alternatywne źródła energii, systemy magazynowania energii, podstawy inżynierii pojazdowej oraz nabywają wiedzę z profilowanych zakresów kształcenia: pojazdy elektryczne i inżynieria elektryczna w OZE, a na ostatnich semestrach nabywają kompetencji z przedmiotów obieralnych i realizują projekty: inżynierski i badawczy.

Przedmioty zakresowe i obieralne stanowią niezbędne uzupełnienie wykształcenia, profilując sylwetką absolwenta. Duża liczba różnorodnych przedmiotów obieralnych prowadzonych na kierunku (oferta obejmuje 17 przedmiotów) pozwala studentom na zindywidualizowanie treści programowych stosownie do własnych zainteresowań, jak i wymogów rynku pracy.

Kompetencje językowe są zapewniane przez lektorat języka angielskiego prowadzonego przez cztery semestry, zapoznanie się przez studenta z literaturą anglojęzyczną w czasie realizacji różnych przedmiotów oraz możliwość wyboru dwóch przedmiotów prowadzonych po angielsku z grupy przedmiotów obieralnych. Kompetencje miękkie są zdobywane podczas realizacji dwóch projektów: inżynierskiego i badawczego, zawierających, m.in., element pracy zespołowej, umiejętność dokumentowania i przedstawiania efektów projektu oraz elementy prowadzenia badań naukowych.

Znaczący udział zajęć praktycznych w laboratoriach, a także 4-tygodniowa kierunkowa praktyka zawodowa realizowana w zakładach przemysłowych lub specjalistycznych zakładach usługowych zapewniają zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych potrzebnych w przyszłej praktyce inżynierskiej.

Na wyższych semestrach studiów pierwszego stopnia prowadzone jest kształcenie profilowane w następujących zakresach:

Kształcenie prowadzone jest w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych układów elektrycznych, elektronicznych i energoelektronicznych oraz elektromechanicznych stosowanych w nowoczesnych pojazdach w szczególności w samochodach z napędem elektrycznym lub hybrydowym i w elektrycznych robotach mobilnych. Student zdobywa wiedzę i umiejętności w obszarze budowy, eksploatacji i diagnostyki elektrycznych podsystemów pojazdów, elektrycznych i hybrydowych układów napędowych, czujników i technologii komunikacyjnych, inżynierii niezawodności, systemów wspomagania kierowania pojazdem, systemów bezpieczeństwa chroniących uczestników ruchu drogowego, pojazdów autonomicznych, modelowania 3D i symulacji działania podzespołów w pojazdach, ładowania pojazdów elektrycznych, magazynowania i odzyskiwania energii w pojazdach. Rozszerzona wiedza i umiejętności z elektrotechniki, elektroniki i elektroenergetyki samochodowej uzupełnione kompetencjami językowymi i miękkimi otwiera przed absolwentami możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego na lokalnym i globalnym rynku pracy. Absolwenci znajdą pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, eksploatacją klasycznych pojazdów z silnikiem spalinowym, pojazdów z napędem hybrydowym i w pełni elektrycznych, w biurach projektowych i centrach badawczo-rozwojowych firm, szczególnie z branży motoryzacyjnej, transportu i spedycji.

Kształcenie prowadzone jest w zakresie inżynierii elektrycznej na potrzeby energetyki z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Studenci poznają zasady i metody pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania energii, sterowania źródeł energii odnawialnej, technologii wspomagających zasilanie urządzeń odbiorczych, np. pojazdów elektrycznych i inteligentnych budynków. Nacisk kładziony jest na wiedzę techniczną dotyczącą funkcjonowania turbin i farm wiatrowych, systemów fotowoltaicznych, elektrycznych sieci elastycznych, systemów automatyki, zintegrowanych inteligentnych instalacji OZE z metodami ich projektowania i eksploatacji, stosowania technologii internetu rzeczy (IoT). Kształcenie w obszarze ekonomii, rynku energii, prawa i ekologii, zasad zrównoważonego rozwoju rozszerza kompetencje absolwenta o aspekty pozatechniczne. Wiedza i umiejętności z elektrotechniki, elektroniki, elektroenergetyki, materiałoznawstwa uzupełnione kompetencjami językowymi i miękkimi otwierają przed absolwentami możliwości atrakcyjnego zatrudnienia i rozwoju zawodowego. Absolwenci znajdą pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, integracją i eksploatacją systemów energetyki odnawialnej, w biurach projektowych i centrach badawczo-rozwojowych firm, szczególnie z branży elektrotechnicznej i energetycznej oraz motoryzacyjnej.


Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.